Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Čakovca

0
4473

Ovo savjetovanje je otvoreno od 15. ožujka 2019. do 20. ožujka 2019. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Dana 09. ožujka 2018. godine na snagu je stupio novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18), a dana 14.03.2019. na snagu stupa novi Pravilnika o agrotehničkim mjerama (NN 22/19 od 06.03.2019.), pa je temeljem odredbi navedenih propisa Grad pristupio izradi Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina s posebnim mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Čakovca.

Pravni temelj za donošenje ove Odluke je članak 10.st.1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu kojim je propisano da gradsko vijeće za svoje područje propisuje potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju i članak 12.st.1. kojim je određeno da gradsko vijeće propisuje mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, a osobito: održavanje živica i međa, održavanje poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje, sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica te sadnju i održavanje vjetrobranskih pojasa. Obveza donošenja agrotehničkih mjera propisana je i odredbom čl.4.st.1. Pravilnika o agrotehničkim mjerama.

Uz agrotehničke mjere i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, Odlukom su propisane i posebne mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu sukladno odredbama članka 8.st.2. Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10), kojim su i propisane kaznene odredbe, prema kojemu svaka fizička i pravna osoba, tijela državne vlasti te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave tj. osobe nad kojima se provodi nadzor, dužni su provoditi mjere zaštite od požara utvrđene odredbama ovoga Zakona i drugim propisima donesenim na temelju njega, planovima i procjenama ugroženosti od požara, odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim općim aktima iz područja zaštite od požara.

Odlukom su također definirane ovlasti poljoprivrednog redara koji provodi nadzor nad provedbom odredbi ove Odluke te su propisane visine novčanih kazni i postupak vezan uz naplatu istih. Odredbom čl. 90. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da su Jedinice lokalne samouprave dužne nadzirati provođenje odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina iz članaka 10. i 12. ovoga Zakona i da te poslove obavljaju poljoprivredni redari koji osim općih uvjeta za prijam u službu moraju imati najmanje srednju stručnu spremu poljoprivredne struke. Ako jedinice lokalne samouprave imaju manje od 5000 ha poljoprivrednog zemljišta, poslove iz stavka 1. ovoga članka obavljaju poljoprivredni redari koji osim općih uvjeta za prijam u službu moraju imati najmanje srednju stručnu spremu, po mogućnosti poljoprivredne struke. Jedinice lokalne samouprave mogu obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka organizirati zajednički.

Prostorni plan uređenja Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 4/03, 9/09, 06/12, 7/14), iskaz prostornih pokazatelja za namjenu površina:

Ukupno Grad Čakovec: 7.767,7242 ha

  1. poljoprivredne površine (P)  217,1744 ha
  2. ostale poljoprivredne i šumske površine (PŠ) 273,7824 ha
  3. neizgrađeni dio građevinskog područja (GP)   618,5175 ha

Ukupno: 5.109,474 ha

Šumske površine (Š) (gospodarske Š1 i zaštitne Š2): 573,9114 ha

Do zapošljavanja poljoprivrednog redara poljoprivredne struke s najmanje srednjom stručnom spremom ili do zajedničkog organiziranja obavljanje ovih poslova s drugim JLS-ima, Gradonačelnik može posebnim aktom ovlastiti komunalnog redara za privremeno obavljanje ovih poslova.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 15. ožujka 2019. do 20. ožujaka 2019.