Utorak, 3 listopada, 2023

Što je e-Savjetovanje?

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Zakonom o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13.) uređuje se ustavno pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. U skladu s time Grad Čakovec dužan je radi informiranja javnosti, na svojim mrežnim stranicama objaviti plan savjetovanja s javnošću o nacrtima općih akata.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Grad Čakovec uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Čakovca.

Radi pravodobnog, potpunog i točnog informiranja javnosti o svom radu, Grad Čakovec na svojoj web stranici objavljuje popis akata koje u tijeku godine namjerava donositi ili mijenjati. Gradonačelnik Grada Čakovca donosi Plan savjetovanja sa javnošću za svaku godinu, a koji sadrži popis akata za koje se planira provođenje savjetovanja sa zainteresiranom javnosti, nositelj izrade akta, očekivano vrijeme provedbe internetskog savjetovanja i očekivano vrijeme donošenja akta.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.

Temeljem Odluka Gradonačelnika od 5. lipnja 2014,  mr. sc. prava Dragica Kemeter, imenuje se za Koordinatora za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću Pregled Odluke