Nacrt Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca

0
77

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. svibnja 2022. do 19. lipnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

 1. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE:
  Zakonska osnova za donošenje ove Odluke sadržana je u članku 35. stavku 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN RH 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/0160/01129/0536/0936/09109/07125/08150/11144/12123/1798/19144/20) i članku 29. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 1/21, 2/22), kojim je odredbama propisana nadležnost i razgraničenje ovlasti tijela jedinice lokalne samouprave za upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu te jedinice. S obzirom na to da je člankom 35. stavkom 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima propisano da se na vlasništvo jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na odgovarajući način primjenjuju pravila o vlasništvu Republike Hrvatske, ako što drugo nije propisano zakonom, u svim onim slučajevima u kojima izrijekom nije propisano drugačije, postupci i načini upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada, koji su uređeni ovom Odlukom, temelje se na rješenjima iz Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN RH 94/13 i 18/16) Uredbom o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti (NN RH 95/18) i ostalim podzakonskim propisima donesenima na temelju tog Zakona.
 2. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI I SVRHA KOJA SE ŽELI POSTIĆI DONOŠENJEM ODLUKE:
  Donošenjem ove Odluke omogućuje se cjelovito reguliranje upravljanja i raspolaganja najznačajnijim pojavnim oblikom imovine Grada Čakovca (nekretninama) sukladno mjerodavnim zakonskim i podzakonskim propisima.
 3. OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE OPĆEG AKTA TE NAČIN KAKO ĆE SE OSIGURATI
  Za provedbu ove Odluke nije potrebno osigurati sredstva u Proračunu Grada Čakovca za 2022. godinu.
 4. OBRAZLOŽENJE
  Brojni zakonski i podzakonski propisi stupili su na snagu od donošenja Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca 7/11 1/15 i 5/20) te je postojeću odluku potrebno uskladiti sa zakonskim promjenama. Također, predmetnom odlukom reguliraju se oblici raspolaganja koji do sada nisu bili regulirani općim aktom, već samo zakonskim propisima.
  Sukladno brojnim zakonskim i podzakonskim propisima koji su stupili na snagu od donošenja Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca pa do danas, trebalo je na cjelovit i sistematičan način urediti upravljanja i raspolaganja nekretninama, a koji već nisu regulirani, u vlasništvu i suvlasništvu Grada Čakovca. U svim onim slučajevima za koje posebnim zakonom za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave nije propisano drugačije, ovom se Odlukom na odgovarajući način implementiraju rješenja koja za upravljanje i raspolaganje imovinom u svom vlasništvu propisuje Republika Hrvatska.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 20. svibnja 2021. do 19. lipnja 2022.