Nacrt prijedloga Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Čakovca

0
4338

Ovo savjetovanje je otvoreno od 15. prosinca 2017. do 22. siječnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj uređen je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – proč. tekst, 137/15). U posljednje je četiri godine uočen problem nesuradnje predstavničkog i izvršnog tijela, a koji kulminira u postupku donošenja proračuna jedinice. Slijedom toga, pristupilo se izradi izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, prvenstveno s ciljem jačanja odgovornosti predstavničkog i izvršnog tijela, te stvaranja novog mehanizma ravnoteže između ta dva tijela, a radi stvaranja uvjeta za političku stabilnost na lokalnoj razini te osiguranje kontinuiteta u radu izabranih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

S obzirom na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 123/17), Gradsko vijeće Grada Čakovca obvezno je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu istog, uskladiti svoje Statute i druge opće akte s njegovim odredbama.

Izmjene i dopune Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi:

– utvrđuje se neobveznost mišljenja stanovnika dobivenog pri promjeni područja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

– utvrđuje se da grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu RH i drugim propisima;

– pri raspisivanju lokalnog referenduma bilo je propisano da će u slučaju ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača u jedinici, predstavničko tijelo dostaviti zaprimljeni prijedlog središnjem državnom tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, u roku od 8 dana od dana zaprimanja prijedloga. Sada se propisuje da navedeni prijedlog birača središnjem tijelu dostavi predsjednik predstavničkog tijela i to u roku od 30 dana od zaprimanja istog;

– usklađuje se duljina trajanja mandata članova predstavničkih tijela s odredbama Zakona o lokalnim izborima, kako onih izabranih na redovnim, tako i onih izabranih na prijevremenim izborima.

– ovim je izmjenama Zakona, riješeno pitanje prava članova predstavničkih tijela na izostanak s posla, radi sudjelovanja u radu predstavničkog tijela i njegovih radnih tijela, s obzirom da su bili evidentirani problemi koje su članovi predstavničkih tijela imali sa svojim poslodavcima – član Gradskog vijeća Grada Čakovca, sada će imati pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća Grada Čakovca i njegovih radnih tijela;

–  njime se propisuje i ovlast članova predstavničkog tijela za predlaganje raspisivanja referenduma za opoziv u našem slučaju gradonačelnika i njegovih zamjenika i to tako da prijedlog može podnijeti 2/3 članova predstavničkog tijela, a predstavničko tijelo može donijeti odluku o raspisivanju referenduma za opoziv dvotrećinskom većinom glasova svih svojih članova. Nadalje, bilo je propisano da se taj referendum ne smije raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv. Ovim se Zakonom taj rok skraćuje na 6 mjeseci te se propisuje da se referendum za opoziv načelnika/gradonačelnika/župana i njihovog zamjenika ne smije raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv;

– ukida se obveza općinskog načelnika, gradonačelnika, župana za dostavu predstavničkom tijelu odluke o imenovanju i razrješenju predstavnika jedinice u tijelima pravnih osoba kao nepotrebno, s obzirom da se odluka svakako objavljuje u službenom glasilu jedinice. Istodobno se utvrđuje obveza općinskog načelnika, gradonačelnika i župana za objavu navedene odluke u prvom broju službenom glasila koji slijedi nakon donošenja te odluke;

– vezano uz financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, utvrđuje se obveza općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana za predlaganje donošenja proračuna. Propisuju se i posljedice u slučaju nepredlaganja proračuna od strane općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i to u vidu njihovog razrješenja, isto kao i za slučaj da podneseni prijedlog proračuna povuće prije usvajanja istog, a ne predloži predstavničkom tijelu novi prijedlog proračuna u roku koji omogućava njegovo donošenje. Ujedno se utvrđuje i obaveza novoizabranog općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana da predloži predstavničkom tijelu proračun i to u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost. Također, predviđeno je da predstavničko tijelo mora donijeti taj proračun i to također u roku od narednih 45 dana od dana kada ga je novoizabrani općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan, predložio predstavničkom tijelu;

– detaljnije se razrađuje sam način financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, naročito u situaciji kad ne bude donesen proračun;

– u dijelu koji se odnosi na raspuštanje predstavničkog tijela, utvrđuje se novi razlog za raspuštanje i to ako predstavničko tijelo u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o privremenom financiranju, te ukoliko ne donese proračun do proteka roka privremenog financiranja. Nedonošenje proračuna i odluke o privremenom financiranju bio je razlog za primjenu instituta istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i razrješenje općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njima. Sada se odnos između predstavničkog i izvršnog tijela u slučaju kada se ne donese proračun niti odluka o privremenom financiranju razdvaja u dva koraka: prvi je raspuštanje predstavničkog tijela iz prethodno navedenog razloga, a drugi istovremeno raspuštanje predstavničkog i razrješenje općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika u slučaju ako nakon raspuštanja i provođenja prijevremenih izbora, novoizabrano predstavničko tijelo (opet) ne donese proračun u roku od 90 dana od konstituiranja.

– istovremeno raspuštanje i razrješenje predviđeno je u još jednoj situaciji: naime, u slučaju kada su bili provedeni prijevremeni izbori za općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana koji je bio razriješen jer nije predložio proračun, pa je novoizabrani općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan bio dužan predložiti proračun u roku od 45 dana od stupanja na dužnost, a predstavničko tijelo u roku od narednih 45 dana ga donijeti, pa proračun na kraju nije donijet, doći će također do istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika;

– vezano uz prava osoba u odnosu na način obavljanja dužnosti, općinski načelnik, gradonačelnik, župan i njihovi zamjenici mogu promijeniti način obavljanja dužnosti u bilo kojem trenutku u tijeku mandata, pa i pred sam istek mandata. Ovim se izmjenama propisuje da osobe koje dužnost obavljanju volonterski ne mogu promijeniti način obavljanja dužnosti (u profesionalno) u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 15. prosinca 2017. do 22. siječnja 2018.