Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2022./2023.

0
135

Ovo savjetovanje je otvoreno od 10. lipnja 2022. do 17. lipnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

U skladu sa člankom 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), jedinica lokalne i područne samouprave može utvrditi šire javne potrebe u osnovnom školstvu, za koje sredstva osigurava u svom proračunu. Prema članku 3. Pravilnika o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi (NN 62/19), za organizaciju i način provedbe programa produženog boravka nadležan je osnivač škole.

Produženi boravak utvrđen je kao javna potreba za čiju se provedbu sredstva mogu osigurati u proračunu jedinica lokalne samouprave. Produženi boravak oblik je neposrednog odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave (od prvog do četvrtog razreda) s organiziranim boravkom, prehranom i učenjem u prostorima škole nakon završetka ili prije početka nastave. Ovaj program predstavlja prijelazni oblik rada k cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu.

Broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka određuje se Pravilnikom o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN RH 124/09 i 73/10) u skladu s kojim svaka skupina ima od 14 do 28 učenika. Prema Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10), optimalan broj učenika u skupini je 20.

Radne obveze učitelja u produženom boravku definirane su člankom 11. Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN RH 34/14, 40/14, 103/14, 102/19) te člancima 7. i 8. Pravilnika o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi (NN RH 62/19), u skladu s kojima učitelji koji imaju ugovor o radu za rad u produženom boravku ostvaruju neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima u sklopu 25 sati tjedno (sat po 60 minuta), tijekom kojeg obavljaju poslove pomoći u učenju i provedbe organiziranog slobodnog vremena, te dodatni rad, dopunsku nastavu i izvannastavne aktivnosti.

Radne obveze učitelja u produženom stručnom postupku, koji provodi COO Čakovec, propisuje članak 12. Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN RH 34/14, 40/14, 103/14, 102/19), prema kojem učitelji koji rade u programu produženog stručnog postupka ostvaruju neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama u razvoju u sklopu 25 nastavnih sati tjedno te obavljaju poslove pomoći u učenju – izvode edukacijsko-rehabilitacijske programe i postupke, provođenje organiziranog slobodnog vremena, vođenje kreativnih radionica, a mogu izvoditi i izvannastavne aktivnosti.

Sukladno s predloženom Odlukom, sufinanciranje ukupnih troškova potrebnih za voditelje produženog boravka (učitelje) vršit će se, uzevši u obzir proračunske mogućnosti Grada Čakovca, tijekom svih 12 mjeseci godišnje (1. 9. 2022. – 31. 8. 2023.) za voditelje koji od ranije sa školama imaju sklopljene ugovore o radu na neodređeno vrijeme, dok će se za voditelje produženog boravka koji sa školama imaju sklopljene ugovore o radu na određeno vrijeme sufinanciranje vršiti tijekom 10 mjeseci godišnje, odnosno za vrijeme trajanja nastavne godine (1. 9. 2022. – 30. 6. 2023.) budući da je svrha produženog boravka neposredni rad s djecom koji se odvija upravo za vrijeme nastavne godine.

Prepoznavši vrijednost programa produženog boravka, Grad Čakovec od 2004. godine sufinancira produženi boravak u I., II. i III. osnovnoj školi Čakovec te u Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec, a od početka školske godine 2021./2022. produženi  se boravak provodi i u Osnovnoj školi Ivanovec.

Sufinanciranje produženog boravka predstavlja povećanje postojećega državnog pedagoškog standarda u osnovnim školama.

Za kvalitetno provođenje programa produženog boravka potrebno je:

 • Postojanje slobodnog prostora u školi za održavanje ovog programa.
 • Zapošljavanje voditelja programa produženog boravka (učitelja razredne nastave i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila).
 • Postojanje mogućnosti pripreme odnosno organizacije prehrane za učenike.
 • Postojanje službe u školi koja obavlja administrativno-tehničke i pomoćne poslove.
 • Utvrđivanje kriterija sufinanciranja programa produženog boravka.

 

OSNOVNI PODACI O ORGANIZACIJI I PROVEDBI PRODUŽENOG BORAVKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.

 

Na osnovi odredbi članka 4. Pravilnika o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi (NN RH 62/19), sve su osnovne škole obaviještene o mogućnosti organizacije ovog programa. Škole u kojima će se provoditi produženi boravak poslale su Gradu Čakovcu zahtjeve za provođenje produženog boravka sa svim potrebnim podacima.

Sukladno s prikupljenim podacima i prostornim, kadrovskim i drugim organizacijskim uvjetima, Grad Čakovec kao osnivač škola za školsku godinu 2022./2023. utvrđuje potrebu provođenja produženog boravka u I., II., III. osnovnoj školi Čakovec, u Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec te u Osnovnoj školi Ivanovec.

Podaci osnovnih škola o provedbi produženog boravka u školskoj godini 2022./2023. nalaze se u tablici 1.

 

Tablica 1 – Podaci o broju učenika i skupina produženog boravka u školskoj godini

                    2022./2023.

 

OSNOVNA

ŠKOLA

NAZIV PROGRAMA RAZREDI OBUHVAĆENI PROGRAMOM BROJ UČENIKA BROJ SKUPINA

 

(= BROJ VODITELJA)

BROJ SATI DNEVNOG NEPOSREDNOG RADA S UČENICIMA PO SKUPINI
I. OSNOVNA ŠKOLA Produženi boravak 1., 2., 3. i 4. 80 4 5

(sat po 60 minuta *)

II. OSNOVNA ŠKOLA Produženi boravak 1., 2. i 3. 64 3 5

(sat po 60 minuta *)

III. OSNOVNA ŠKOLA Produženi boravak 1., 2. i 3. 60 3 5

(sat po 60 minuta *)

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Produženi stručni postupak POSEBNI ODJELI
(I.-IV.)
9 1 5

(sat po 45 minuta *)

OSNOVNA ŠKOLA IVANOVEC Produženi boravak 1. i 2. 20 1 5

(sat po 60 minuta *)

U K U P N O 233 12  
* U skladu s prethodno navedenim Pravilnikom o tjednim radnim obvezama…

           

 

SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE  PRODUŽENOG BORAVKA U

ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023. 

 

            Na osnovi podataka o iskazanom interesu učenika i roditelja za pohađanje programa produženog boravka u školskoj godini 2022./2023., koje su škole dostavile Gradu Čakovcu, izvršena je procjena potrebnih sredstava za ovaj program za sljedeću školsku godinu.

Školska godina traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine, a nastavna godina 2022./2023. traje od 5. rujna 2022. do 21. lipnja 2023. godine, u skladu s Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2022./2023. (NN 54/2022).

 

Tablica 2 – Procjena ukupnih troškova za provođenje produženog boravka u školskoj godini

                   2022./2023.

 

PROCJENA UKUPNIH TROŠKOVA PRODUŽENOG BORAVKA
U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.
(1. 9. 2022. – 31. 8. 2023.)
ŠKOLA BROJ
UČENIKA
BROJ
SKUPINA
VODITELJI PROGRAMA NAKNADA
KUHARIMA

(600 kn po
skupini mjes)
MANIPULATIVNI TROŠKOVI

(375 kn po
skupini mjes)

TROŠKOVI PREHRANE U K U P N I
TROŠKOVI
(kn)
(UKUPNI TROŠKOVI ZA 12 MJESECI) (15 kn po učeniku dnevno; MZO podmiruje troškove za COO)
I. OŠ 80 4 655.120,00 24.000,00 15.000,00 210.000,00 904.120,00
II. OŠ 64 3 440.000,00 18.000,00 11.250,00 168.000,00 637.250,00
III. OŠ 60 3 495.000,00 18.000,00 11.250,00 157.500,00 681.750,00
COO 9 1 128.729,00 0 3.750,00 0,00 132.479,00
OŠ IVANOVEC 20 1 130.000,00 6.000,00 3.750,00 52.500,00 192.250,00
UKUPNO 233 12 1.848.849,00 66.000,00 45.000,00 588.000,00 2.547.849,00

 

UKUPNI TROŠKOVI U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023.  (procjena, u kunama) 2.547.849,00
UKUPNO SUFINANCIRANJE RODITELJA ZA PLAĆE I NAKNADE UČITELJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2022./2023. I ZA FINANCIRANJE PREHRANE (procjena)
Roditelji sufinanciraju program tijekom trajanja nastavne godine (ukupno 9 mjeseci), od rujna 2022. do lipnja 2023.
1.260.000,00
UKUPNO SUFINANCIRANJE GRADA ČAKOVCA U ŠK. GOD. 2022./2023. (procjena)
Grad Čakovec, prema Prijedlogu Odluke, sufinancira program 12 mjeseci (1. 9. 2022. – 31. 8. 2023.) za voditelje programa zaposlene na neodređeno vrijeme te 10 mjeseci (1. 9. 2022. – 30. 6. 2023.) za voditelje zaposlene na određeno vrijeme
1.287.849,00

 

Na osnovi podataka iz tablice 2 može se procijeniti da je za provođenje produženog boravka u navedenim školama (u I., II. i III. osnovnoj školi Čakovec, u Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec te u Osnovnoj školi Ivanovec) u školskoj godini 2022./2023. u proračunu Grada Čakovca za 2023. godinu potrebno osigurati ukupno 1.287.849,00 kuna. Spomenuti iznos predstavlja procjenu jer tijekom školske godine može doći do povećanja ili smanjenja broja učenika koji pohađaju program, smanjenja ili povećanja broja odgojno-obrazovnih skupina, privremenog nepohađanja u slučaju bolesti učenika, potencijalne provedbe epidemioloških mjera i sl., što može utjecati i na iznose sufinanciranja roditelja i Grada Čakovca.

Odlukom o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2022./2023. utvrđuju se kriteriji, način organizacije i provedbe ovog programa, uvjeti koje moraju ispunjavati voditelji programa (učitelji), način izvješćivanja škola o ostvarenim prihodima i rashodima, iznosi, način i razdoblje sufinanciranja programa za roditelje (korisnike) i za Grad Čakovec.

Na osnovi članka 17. Odluke o demografskim mjerama Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 6/19, 2/22), sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama djeci iz obitelji s više djece ostvaruje se na način da Grad Čakovec podmiruje sljedeći dio računa za boravak:

Za drugo dijete koje istovremeno polazi produženi boravak 50 posto računa za uslugu koji plaća roditelj, skrbnik ili posvojitelj.

Za treće dijete koje istovremeno polazi produženi boravak, račun za uslugu koji plaća roditelj, skrbnik ili posvojitelj u cijelosti podmiruje Grad Čakovec.

Financiranje produženog boravka djeci u osnovnim školama iz obitelji s više djece može ostvariti korisnik roditelj, skrbnik ili posvojitelj za četvrto i svako naredno dijete bez obzira polaze li druga u trenutku podnošenja zahtjeva osnovnu školu.

 

KRITERIJI SUFINANCIRANJA PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA

 

Za školsku godinu 2022./2023. predlažu se sljedeći kriteriji sufinanciranja programa produženog boravka u osnovnim školama:

 • Produženi boravak organizira se za učenike razredne nastave (1. – 4. razred) osnovnih škola.
 • Grad Čakovec sufinancira produženi boravak u skladu s podacima osnovnih škola o broju učenika prijavljenih za sudjelovanje u ovom programu i ovisno o proračunskim mogućnostima.
 • Prednost pri upisu u produženi boravak imaju učenici s prebivalištem na području Grada Čakovca, učenici s oba zaposlena roditelja te učenici 1. i 2. razreda.
 • Veličinu skupina u produženom boravku potrebno je uskladiti s prostornim mogućnostima, Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/2010) i Pravilnikom o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/09 i 73/2010).
 • Radni odnos voditelja odnosno učitelja u produženom boravku osnovne škole usklađuju s važećim propisima kojima se uređuju prava i obveze zaposlenih u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama (Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o radu, Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i dr.).
 • Korisnik usluge (roditelj, skrbnik) s prebivalištem na području Grada Čakovca obvezuje se da će korištenje usluge produženog boravka financirati nepromjenjivim (fiksnim) mjesečnim iznosom od 300 kuna za plaće i naknade učitelja te iznosom od 15 kuna dnevno za prehranu učenika. Iznos za prehranu obračunava se temeljem broja dana korištenja usluge u prethodnome mjesecu.
 • Korisnik usluge (roditelj, skrbnik) s prebivalištem izvan područja Grada Čakovca obvezuje se da će korištenje usluge produženog boravka financirati nepromjenjivim (fiksnim) mjesečnim iznosom od 900 kuna za plaće i naknade učitelja te iznosom od 15 kuna dnevno za prehranu učenika. Iznos za prehranu obračunava se temeljem broja dana korištenja usluge u prethodnome mjesecu.
 • Korisniku usluge iz obitelji iz kojih više djece (učenika) pohađa produženi boravak umanjuje se mjesečni iznos sufinanciranja produženog boravka, i to: za drugo dijete koje istovremeno polazi produženi boravak 50 posto računa za uslugu koji plaća roditelj, skrbnik ili posvojitelj; za treće dijete koje istovremeno polazi produženi boravak, račun za uslugu koji plaća roditelj, skrbnik ili posvojitelj u cijelosti podmiruje Grad Čakovec
 • Financiranje produženog boravka djeci u osnovnim školama iz obitelji s više djece može ostvariti korisnik roditelj, skrbnik ili posvojitelj za četvrto i svako naredno dijete bez obzira polaze li druga u trenutku podnošenja zahtjeva osnovnu školu.
 • Roditelji/skrbnici učenika Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec nisu dužni sufinancirati produženi boravak jer se njihov udio sufinancira iz drugih izvora (Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i dr.).
 • Roditelji (korisnici) produženi boravak sufinanciraju tijekom trajanja nastavne godine (rujan 2022. – lipanj 2023.) isključivo u prethodno navedenim iznosima, a Grad Čakovec produženi boravak sufinancira tijekom dvanaest (12) mjeseci školske godine 2022./2023. (1. 9. 2022. – 31. 8. 2023.) za voditelje programa koji imaju ugovor o radu na neodređeno vrijeme, te za deset (10) mjeseci školske godine (1. 9. 2022. – 30. 6. 2023.) za voditelje programa koji imaju ugovor o radu na određeno vrijeme uzevši u obzir da se program izvršava tijekom razdoblja boravka učenika u školi, odnosno tijekom trajanja nastavne godine.
 • Škole su Gradu Čakovcu dužne dostavljati mjesečna izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima za produženi boravak u prethodnome mjesecu te zahtjev za sufinanciranje, izrađen na temelju navedenih izvješća, s iznosom koji se potražuje od Grada Čakovca.
 • Na temelju dostavljenih mjesečnih izvješća i zahtjeva za sufinanciranje škola, Grad Čakovec tijekom školske godine, dakle od 1. 9. 2022. do 31. 8. 2023. godine, školama dostavlja sredstva potrebna za sufinanciranje bruto osobnog dohotka za voditelje produženog boravka (učitelje) koji sa školama od ranije imaju sklopljene ugovore o radu na neodređeno vrijeme te od 1. 9. 2022. do 30. 6. 2023. za voditelje koji sa školama imaju sklopljene ugovore o radu na određeno vrijeme.
 • Grad Čakovec mjesečno od rujna 2022. do lipnja 2023. školama doznačuje sredstva za naknadu kuharu (600 kuna po skupini mjesečno) i manipulativne troškove (375 kuna po skupini mjesečno).
 • Moguća povećanja iznosa za sufinanciranje troškova produženog boravka ovise o mogućnostima proračuna Grada Čakovca.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 10. lipnja 2021. do 17. lipnja 2022.