Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018.

0
3780

Ovo savjetovanje je otvoreno od 28. lipnja 2018. do 11. srpnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Programom održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018., određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2018. godini  na području Grada Čakovca za sljedeće komunalne djelatnosti:

  1. Odvodnja atmosferskih voda
  2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
  3. Održavanje javnih površina
  4. Održavanje nerazvrstanih cesta
  5. Održavanje groblja
  6. Održavanje javne rasvjete

 

Programom se utvrđuje:

  • Opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima te izmjenom istih.
  • Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa

 

Redni br. Opis radova PROGRAM 2018. 1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
1018A101801 Nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama 3.500.000,00 4.000.000,00
1018A101802 Sanacija poljskih puteva 250.000,00 300.000,00
1018A101803 Sanacija parkirališta i nogostupa 50.000,00 100.000,00
1018A101811 Zaštita nogostupa i zelenih površina 40.000,00 40.000,00
1018A101814 Prometna signalizacija 300.000,00 300.000,00
1018A101815 Zimska služba 500.000,00 700.000,00
1018A101824 Trošak stanice za tehnički pregled 55.000,00 55.000,00
  UKUPNO 1. 4.695.000,00 5.495.000,00
2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
1018A101805 Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpadaka sa javnih i zelenih površina 528.366,50 528.366,50
1018A101805 Strojno čišćenje prometnica i javnih površina 170.000,00 170.000,00
UKUPNO 2. 698.366,50 698.366,50
3. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
1018A101804 Saniranje slivnika na području Grada 40.000,00 40.000,00
1018A101827 Sanacija kanala oborinskih voda 300.000,00 300.000,00
  UKUPNO 3. 340.000,00 340.000,00
4. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
1018A101805 Održavanje zelenih i javnih površina 3.501.633,50 3.363.133,50
1018A101806 Održavanje i nabava urbane opreme 800.000,00 800.000,00
1018A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita 110.000,00 110.000,00
1018A101809 Održavanje i dopuna video nadzora Grada 100.000,00 110.000,00
1018A101813 Radovi po nalogu komunalnog redarstva 30.000,00 40.000,00
1018A101816 Prevencija – promet i Vijeće 100.000,00 100.000,00
1018A101817 Osiguranje imovine – izvanugovorna odgovornost na javnim površinama 30.000,00 30.000,00
1018A101818 Oprema za komunalno i prometno redarstvo 30.000,00 30.000,00
1018A101819 Gradski prijevoz 50.000,00 50.000,00
1018A101821 Perivoj Zrinskih 300.000,00 300.000,00
1018A101831 Javni radovi – troškovi plaća 500.000,00 699.200,00
1018A101834 Interventni radovi 500.000,00 400.000,00
1018A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija 400.000,00 440.000,00
  UKUPNO 4. 6.451.633,50 6.472.333,50
5. ODRŽAVANJE GROBLJA
1018A101810 Održavanje groblja – sufinanciranje 20.000,00 20.000,00
  UKUPNO 5. 20.000,00 20.000,00
6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
1018A101807 Održavanje i trošak javne rasvjete
Energija 1.600.000,00 1.500.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000,00 250.000,00
1018A101812 Iluminacija Grada 200.000,00 200.000,00
1018A101837 Modernizacija javne rasvjete 0,00 500.000,00
UKUPNO 6. 1.900.000,00 2.450.000,00
UKUPNA REKAPITULACIJA  

 

 

PROGRAM 2018. 1. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
1. Održavanje nerazvrstanih cesta 4.695.000,00 5.495.000,00
2. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina 698.366,50 698.366,50
3. Odvodnja atmosferskih voda 340.000,00 340.000,00
4. Održavanje javnih površina 6.451.633,50 6.472.333,50
5. Održavanje groblja 20.000,00 20.000,00
6. Održavanje javne rasvjete 1.900.000,00 2.450.000,00
UKUPNO 14.105.000,00 15.475.700,00

 

Na temelju  članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ((“Narodne Novine” br. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti  iz članka 22. st.1. navedenog Zakona.  Gradsko vijeće Grada Čakovca je Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018. donijelo na svojoj 3. sjednici održanoj 1. prosinca 2017.

S obzirom na donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca za 2018., potrebno je s njim uskladiti i Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2018.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 28. lipnja 2018 . do 11. srpnja 2018.