Nacrt prijedloga Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2018/2019.

0
3809

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. lipnja 2018. do 11. srpnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Produženi boravak organizirani je boravak djece u školi nakon redovite, obvezne nastave i školskih aktivnosti. Grad Čakovec počeo je 2000. godine sufinancirati produženi boravak učenika u školama kojima je osnivač, a od 2004. godine program se izvodi u I., II. i III. osnovnoj školi Čakovec te u Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec.

U skladu sa člankom 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17), jedinica lokalne i područne samouprave može utvrditi šire javne potrebe u osnovnom školstvu, za koje sredstva osigurava u svom proračunu.

Produženi boravak utvrđen je kao javna potreba za čiju se provedbu sredstva mogu osigurati u proračunu jedinica lokalne samouprave. Produženi boravak oblik je neposrednog odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave (od prvog do četvrtog razreda) s organiziranim boravkom, prehranom i učenjem u prostorima škole nakon završetka ili prije početka nastave. Ovaj program predstavlja prijelazni oblik rada k cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu.

Broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka određuje se Pravilnikom o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN RH 124/09 i 73/10) u skladu s kojim svaka skupina ima od 14 do 28 učenika. Prema Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN RH 63/08 i 90/10), optimalan broj učenika u skupini je 20.

Radne obveze učitelja u produženom boravku definirane su člankom 11. Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN RH 34/14, 40/14, 103/14), u skladu s kojim učitelji koji imaju ugovor o radu za rad u produženom boravku ostvaruju neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima u sklopu 25 sati tjedno (sat po 60 minuta), tijekom kojeg obavljaju poslove pomoći u učenju i provedbe organiziranog slobodnog vremena, te dodatni rad, dopunsku nastavu i izvannastavne aktivnosti.

Radne obveze učitelja u produženom stručnom postupku, koji provodi COO Čakovec, propisuje članak 12. spomenutog Pravilnika, prema kojem učitelji koji rade u programu produženog stručnog postupka ostvaruju neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama u razvoju u sklopu 25 nastavnih sati tjedno te obavljaju poslove pomoći u učenju – izvode edukacijsko-rehabilitacijske programe i postupke, provođenje organiziranog slobodnog vremena, vođenje kreativnih radionica, a mogu izvoditi i izvannastavne aktivnosti.

Sukladno s predloženom Odlukom, sufinanciranje ukupnih troškova potrebnih za voditelje produženog boravka (učitelje) vršit će se, uzevši u obzir proračunske mogućnosti Grada Čakovca, tijekom svih 12 mjeseci godišnje (1. 9. 2018. – 31. 8. 2019.) za voditelje koji od ranije sa školama imaju sklopljene ugovore o radu na neodređeno vrijeme, dok će se za voditelje produženog boravka koji sa školama imaju sklopljene ugovore o radu na određeno vrijeme sufinanciranje vršiti tijekom 10 mjeseci godišnje, odnosno za vrijeme trajanja nastavne godine (1. 9. 2018. – 30. 6. 2019.) budući da je svrha produženog boravka neposredni rad s djecom koji se odvija upravo za vrijeme nastavne godine.

Prepoznavši vrijednost programa produženog boravka, Grad Čakovec od 2004. godine sufinancira produženi boravak u I., II. i III. osnovnoj školi Čakovec te u Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec.

Sufinanciranje produženog boravka predstavlja povećanje postojećega državnog pedagoškog standarda u osnovnim školama.

Za kvalitetno provođenje programa produženog boravka potrebno je:

 • postojanje slobodnog prostora u školi za održavanje ovog programa
 • zapošljavanje voditelja programa produženog boravka (učitelja razredne nastave i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila)
 • postojanje mogućnosti pripreme odnosno organizacije prehrane za učenike
 • postojanje službe u školi koja obavlja administrativno-tehničke i pomoćne poslove
 • utvrđivanje kriterija sufinanciranja programa produženog boravka.

 

OSNOVNI PODACI O ORGANIZACIJI I PROVEDBI PRODUŽENOG BORAVKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

 

U skladu s postojećim prostornim mogućnostima i iskazanim interesom djece i roditelja, produženi je boravak ponuđen roditeljima u I., II. i III. osnovnoj školi Čakovec te u Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec pa je Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove Grada Čakovca od osnovnih škola prikupio podatke potrebne za planiranje i provođenje produženog boravka u navedenim školama u školskoj godini 2018./2019. Podaci osnovnih škola nalaze se u tablici 1.

 

Tablica 1 – Podaci o broju učenika i skupina produženog boravka u školskoj godini 2018./2019.

 

OSNOVNA

ŠKOLA

NAZIV PROGRAMA RAZREDI OBUHVAĆENI PROGRAMOM BROJ UČENIKA BROJ SKUPINA

 

(= BROJ VODITELJA)

BROJ SATI DNEVNOG NEPOSREDNOG RADA S UČENICIMA PO SKUPINI
I. OSNOVNA ŠKOLA Produženi boravak 1.-4. 68 3 5

 

(sat po 60 minuta *)

II. OSNOVNA ŠKOLA Produženi boravak 1.-3. 44 2 5

 

(sat po 60 minuta *)

III. OSNOVNA ŠKOLA Produženi boravak 1.-4. 61 3 5

 

(sat po 60 minuta *)

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Produženi stručni postupak POSEBNI ODJELI
(I.-IV.)
9 1 5

 

(sat po 45 minuta *)

U K U P N O 182 9  
* U skladu s prethodno navedenim Pravilnikom o tjednim radnim obvezama…

           

 

 

 

SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE  PRODUŽENOG BORAVKA U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. 

 

            Na osnovi podataka o iskazanom interesu djece i roditelja za pohađanje programa produženog boravka u školskoj godini 2018./2019., koje su škole dostavile Gradu Čakovcu do kraja nastavne godine 2017./2018., izvršena je procjena potrebnih sredstava za ovaj program za sljedeću školsku godinu.

Školska godina traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine, a nastavna godina 2018./2019. traje od 3. rujna 2018. do 14. lipnja 2019. godine, u skladu s Odlukom ministrice znanosti i obrazovanja o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2018./2019. (NN RH 45/18).

 

Tablica 2 – Procjena ukupnih troškova za provođenje produženog boravka u školskoj godini 2018./2019.

 

PROCJENA UKUPNIH TROŠKOVA PRODUŽENOG BORAVKA
U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.
(1. 9. 2018. – 31. 8. 2019.)
ŠKOLA BROJ
UČENIKA
BROJ
SKUPINA
VODITELJI PROGRAMA NAKNADA
KUHARIMA


(600 kn po
skupini mjes)

MANIPULATIVNI TROŠKOVI

(375 kn po
skupini mjes)

TROŠKOVI PREHRANEU K U P N I
TROŠKOVI
(kn)

(UKUPNI TROŠKOVI ZA 12 MJESECI)(15 kn po učeniku dnevno; MZO podmiruje troškove za COO)
I. OŠ683380.000,0018.000,0011.250,00175.875,00585.125,00
II. OŠ442245.000,0012.000,007.500,00132.000,00396.500,00
III. OŠ613386.500,0018.000,0011.250,00160.125,00575.875,00
COO91116.250,0003.750,000120.000,00
  

UKUPNO18291.127.750,0048.000,0033.750,00468.000,001.677.500,00

 

 

UKUPNI TROŠKOVI U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019.  (procjena, u kunama) 1.677.500,00
UKUPNO SUFINANCIRANJE RODITELJA U ŠKOLSKOJ GODINI 2018./2019. (procjena)
Roditelji sufinanciraju program tijekom trajanja nastavne godine (ukupno 9 mjeseci), od rujna 2018. do lipnja 2019.
967.835,00
UKUPNO SUFINANCIRANJE GRADA ČAKOVCA U ŠK. GOD. 2018./2019. (procjena)
Grad Čakovec, prema Prijedlogu Odluke, sufinancira program 12 mjeseci (1. 9. 2018. – 31. 8. 2019.) za voditelje programa zaposlene na neodređeno vrijeme te 10 mjeseci (1. 9. 2018. – 30. 6. 2019.) za voditelje zaposlene na određeno vrijeme
709.665,00

Na osnovi podataka iz tablice 2 može se procijeniti da je za provođenje produženog boravka u navedenim školama (u I., II. i III. osnovnoj školi Čakovec te u Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec) u školskoj godini 2018./2019. u proračunu Grada Čakovca za 2019. godinu potrebno osigurati ukupno 709.665,00 kuna. Spomenuti iznos predstavlja procjenu jer tijekom školske godine može doći do povećanja ili smanjenja broja učenika koji pohađaju program, privremenog nepohađanja u slučaju bolesti učenika i sl., što može utjecati i na iznose sufinanciranja roditelja i Grada Čakovca.

Odlukom o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2018./2019. utvrđuju se kriteriji, način organizacije i provedbe ovog programa, uvjeti koje moraju ispunjavati voditelji programa (učitelji), način izvješćivanja škola o ostvarenim prihodima i rashodima, iznosi, način i razdoblje sufinanciranja programa za roditelje (korisnike) i za Grad Čakovec.

Predloženom se Odlukom roditeljima (skrbnicima) iz obitelji iz kojih više djece pohađa produženi boravak nastoji olakšati sufinanciranje programa. U skladu sa člankom 9. Prijedloga Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2018./2019., mjesečni iznos sufinanciranja programa umanjuje se roditeljima (korisnicima) iz čijih obitelji više djece pohađa produženi boravak. Ako iz određene obitelji dva učenika (dvoje djece) pohađaju produženi boravak, iznos sufinanciranja programa za plaće i naknade učitelja za drugog učenika (drugo dijete) umanjuje se za 150 kuna mjesečno; ako program pohađaju tri učenika iz iste obitelji, iznos sufinanciranja za trećeg učenika (treće dijete) umanjuje se za 200 kuna mjesečno, a za četvrto i svako sljedeće dijete koje pohađa produženi boravak roditelj/skrbnik nije dužan sufinancirati troškove za plaće i naknade učitelja.

 

KRITERIJI SUFINANCIRANJA PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA

 

Za školsku godinu 2018./2019. predlažu se sljedeći kriteriji sufinanciranja programa produženog boravka u osnovnim školama:

 • Produženi boravak organizira se za učenike razredne nastave (1. – 4. razred) osnovnih škola.
 • Grad Čakovec sufinancira produženi boravak u skladu s podacima osnovnih škola o broju učenika prijavljenih za sudjelovanje u ovom programu i ovisno o proračunskim mogućnostima.
 • Prednost pri upisu u produženi boravak imaju učenici s prebivalištem na području Grada Čakovca, učenici s oba zaposlena roditelja te učenici 1. i 2. razreda.
 • Veličinu skupina u produženom boravku potrebno je uskladiti s prostornim mogućnostima, Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN RH 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN RH 124/09 i 73/10).
 • Radni odnos voditelja odnosno učitelja u produženom boravku osnovne škole usklađuju s važećim propisima kojima se uređuju prava i obveze zaposlenih u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama (Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o radu, Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i dr.).
 • Korisnik usluge (roditelj, skrbnik) s prebivalištem na području Grada Čakovca obvezuje se da će korištenje usluge produženog boravka financirati nepromjenjivim (fiksnim) mjesečnim iznosom od 300 kuna za plaće i naknade učitelja te iznosom od 15 kuna dnevno za prehranu učenika. Iznos za prehranu obračunava se temeljem broja dana korištenja usluge u prethodnome mjesecu.
 • Korisnik usluge (roditelj, skrbnik) s prebivalištem izvan područja Grada Čakovca obvezuje se da će korištenje usluge produženog boravka financirati nepromjenjivim (fiksnim) mjesečnim iznosom od 900 kuna za plaće i naknade učitelja te iznosom od 15 kuna dnevno za prehranu učenika. Iznos za prehranu obračunava se temeljem broja dana korištenja usluge u prethodnome mjesecu.
 • Korisniku usluge iz obitelji iz kojih više djece (učenika) pohađa produženi boravak umanjuje se mjesečni iznos sufinanciranja za plaće i naknade učitelja, i to: za drugo dijete 150,00 kuna mjesečno, za treće dijete 200,00 kuna mjesečno, a za četvrto i svako sljedeće dijete koje pohađa produženi boravak korisnik nije dužan sufinancirati troškove za plaće i naknade učitelja.
 • Roditelji/skrbnici učenika Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec nisu dužni sufinancirati produženi boravak jer se njihov udio sufinancira iz drugih izvora (Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i dr.).
 • Roditelji (korisnici) produženi boravak sufinanciraju tijekom trajanja nastavne godine (rujan 2018. – lipanj 2019.) isključivo u prethodno navedenim iznosima, a Grad Čakovec produženi boravak sufinancira tijekom dvanaest (12) mjeseci školske godine 2018./2019.. (1. 9. 2018. – 31. 8. 2019.) za voditelje programa koji imaju ugovor o radu na neodređeno vrijeme, te za deset (10) mjeseci školske godine (1. 9. 2018. – 30. 6. 2019.) za voditelje programa koji imaju ugovor o radu na određeno vrijeme uzevši u obzir da se program izvršava tijekom razdoblja boravka učenika u školi, odnosno tijekom trajanja nastavne godine.
 • Škole su Gradu Čakovcu dužne dostavljati mjesečna izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima za produženi boravak u prethodnome mjesecu te zahtjev za sufinanciranje, izrađen na temelju navedenih izvješća, s iznosom koji se potražuje od Grada Čakovca.
 • Na temelju dostavljenih mjesečnih izvješća i zahtjeva za sufinanciranje škola, Grad Čakovec tijekom školske godine, dakle od 1. 9. 2018. do 31. 8. 2019. godine, školama dostavlja sredstva potrebna za sufinanciranje bruto osobnog dohotka za voditelje produženog boravka (učitelje) koji sa školama od ranije imaju sklopljene ugovore o radu na neodređeno vrijeme te od 1. 9. 2018. do 30. 6. 2019. za voditelje koji sa školama imaju sklopljene ugovore o radu na određeno vrijeme.
 • Grad Čakovec mjesečno od rujna 2018. do lipnja 2019. školama doznačuje sredstva za naknadu kuharu (600 kuna po skupini mjesečno) i manipulativne troškove (375 kuna po skupini mjesečno).
 • Moguća povećanja iznosa za sufinanciranje troškova produženog boravka ovise o mogućnostima proračuna Grada Čakovca.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. lipnja 2018 . do 11. srpnja 2018.