Nacrt prijedloga Statuta Grada Čakovca

0
4746

Ovo savjetovanje je otvoreno od 28. siječnja 2021. do 27. veljače 2021. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Dana 24. prosinca 2020. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 144/20) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima (NN RH 144/20) te je propisana obveza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da usklade svoje statute i druge opće akte.

OSNOVNI RAZLOZI DONOŠENJA STATUTA GRADA ČAKOVCA:

Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju

 a) referendum (čl. 14. – 20. Statuta)

Utvrđuju se opće odredbe vezane uz referendum te posebne odredbe koje se odnose na raspisivanje referenduma i odlučivanje. Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Grada Čakovca, o prijedlogu općeg akta te o drugim pitanjima određenim Zakonom, a Odluka donesena na tom referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće. Savjetodavni referendum može se raspisati radi prethodnog pribavljenog mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada.

b) zborovi građana (čl. 21. – 26. Statuta)

Detaljnije se uređuje pravo građana da predlažu predstavničkom tijelu donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz samoupravnog djelokruga kao jedan od oblika participativne demokracije. Propisuje se da se zborovi građana sazivaju radi pribavljanja mišljenja o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga grada, raspravljanja o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od lokalnog odnosno mjesnog značenja određenih zakonom i statutom.

Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora ili gradskog kotara, u skladu sa Statutom Grada Čakovca te se zborovi sazivanju za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora ili gradskog kotara koji čini zasebnu cjelinu.

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru građana većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor ili gradski kotar, a savjetodavno za gradsko vijeće te gradonačelnika.

c) prijedlozi i peticije građana (čl. 26. Statuta)

Osim što imaju pravo predstavničkom tijelu predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga predstavničkog tijela, građani imaju pravo podnositi prijedloge i peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga grada kao i pitanjima od osobitog interesa za život i potrebe građana te rješavanje pitanja od lokalnog značenja određenih zakonom ili Statutom. O navedenim prijedlozima ili peticijama Gradsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje deset posto ukupnog broja birača te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijema prijedloga. Prijedlozi i peticije mogu se podnijeti i elektroničkim putem.

d) predstavke i pritužbe (članak 27. Statuta)

Statutom se uređuje pravo podnošenja predstavki i pritužbi elektroničkim putem.

Broj članova predstavničkog tijela

Članak 28. Statuta

Broj članova Gradskog vijeća smanjuje se u odnosu na sadašnji broj sa 21 na 19, što je zakonodavac odredio prema broju stanovnika.

Opravdani neplaćeni izostanak s posla članova predstavničkih tijela

Članak 34. Statuta

Umjesto do sada važećeg prava na opravdani neplaćeni izostanak s posla, propisuje se pravo člana Gradskog vijeća na opravdani izostanak s posla, sukladno sporazumu s poslodavcem. Do sada važeća odredba stvarala je niz pitanja i problema u praksi, jer su poslodavci u određenom broju slučajeva opravdani izostanak s posla tretirali kao neplaćeni dopust. U određenim slučajevima članovi predstavničkih tijela bili su onemogućeni u obavljanju svoje dužnosti upravo iz razloga što im poslodavci nisu dozvoljavali izostanak s posla za potrebe sudjelovanja u radu predstavničkih tijela i njihovih radnih tijela. Pravo je i obveza članova Gradskog vijeća sudjelovati u radu vijeća kao i njegovih radnih tijela. Članovima Gradskog vijeća osigurano je nesmetano obnašanje njihove dužnosti.

Pravo na opravdani neplaćeni izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela je minimum prava koji mora biti osiguran kako bi se osigurali preduvjeti za rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela. Član predstavničkog tijela ima pravo na opravdani izostanak s posla sukladno sporazumu s poslodavcem, što znači da se član Gradskog vijeća i njegov poslodavac mogu sporazumjeti o tome na koji način se će „pravdati“ odnosno evidentirati izostanak s posla člana Gradskog vijeća radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i radnih tijela.

Nastup posebnih okolnosti – sjednice Gradskog vijeća

Članak 40. stavak 6 Statuta

Za nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožavaju pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja tih okolnosti, sjednice Gradskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.

Zamjenik gradonačelnika

Članak 57. – 58. Statuta

Smanjuje se broj zamjenika gradonačelnika pa se u Gradu Čakovcu koji je u kategoriji grada sjedišta županije (neovisno o broju stanovnika) bira jedan zamjenik gradonačelnika. Cilj zakonodavca je bio smanjenje lokalnih dužnosnika što će doprinijeti znatnim uštedama u proračunu.

Ovaj članak stupa na snagu danom stupanja na snagu Oduke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

Način obavljanja dužnosti gradonačelnika i njegovog zamjenika

Članak 60. Statuta

Ako u obavijesti gradonačelnika nije naveden dan početka novog načina obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti.

Prestanak mandata gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika

Članak 61. Statuta

U odnosu na gradonačelnika koji ima zamjenika, u slučaju prestanka njihovog mandata, propisano je da će se, ako prije isteka dvije godine mandata prestane mandat gradonačelniku koji ima zamjenika, raspisati prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašati će povjerenik Vlade RH.

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost gradonačelnika, raspisati će se prijevremeni izbori za gradonačelnika i zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost gradonačelnika obnašati će povjerenik Vlade RH.

Ovaj članak stupa na snagu danom stupanja na snagu Oduke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

Referendum za opoziv gradonačelnika i zamjenika

Članak 62. i 63 Statuta

Referendum se može raspisati radi opoziva gradonačelnika i zamjenika koji je izabran zajedno s njim. Propisuje se tko može dati prijedlog za raspisivanje referenduma te postupovne odredbe.

Ovaj članak stupa na snagu danom stupanja na snagu Oduke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

Broj članova vijeća mjesnog odbora i gradskog kotara

Članak 93. i 94. Statuta

Člancima se propisuje broj članova vijeća mjesnog odbora i gradskog kotara. Smanjenjem članova Gradskog vijeća, smanjuje se broj članova vijeća mjesnog odbora i gradskog kotara.

Odluka o privremenom financiranju

Članak 101. Statuta

Proširuje se krug ovlaštenih predlagatelja Odluke o privremenom financiranje te se osim gradonačelnika ili povjerenika Vlade RH, kao ovlašteni predlagatelji, utvrđuju i drugi ovlašteni predlagatelji utvrđeni Poslovnikom Gradskog vijeća.

Transparentnost

Članak 105. Statuta

Propisuje se da je Grad dužan javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama na način da te informacije budu lako dostupne i pretražive, a navedena objava obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata Ministarstva nadležnog za financiranje. Naime, važećim Zakonom o proračunu (NN RH 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da se proračun donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Usklađivanje sa ostalim zakonima

Statut Grada Čakovca usklađen je, osim sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi sa:

  • Zakonom o lokalnim izborima (NN RH 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20),
  • Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN RH 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
  • Zakonom o proračunu (NN RH 87/08, 136/12 i 15/15),
  • Zakonom o prostornom uređenju (NN RH 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19),
  • Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18, 110/18 i 32/20),
  • Zakonom o financiranju političke aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN RH 29/19, 98/19),
  • Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne, područne (regionalne) samouprave (NN RH 33/96, 92/01, 44/06, 58/06, 69/07, 38/09, 100/16 i 73/17)
  • Zakonom o postupku primopredaje vlasti (NN RH 94/04, 17/07, 91/10 i 22/13),
  • Zakonom o sprječavanju sukobu interesa (NN RH 26/11, 12/12, 126/12, 57/15 i 98/19).

Prijelazne i završne odredbe

Članak 117. Statuta

Utvrđuje se da članovi Gradskog vijeća zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu Zakona i Statuta nastavljaju s obavljanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata. Na sljedećim lokalnim izborima za članove Gradskog vijeća birati će se broj članova vijeća propisanih Zakonom i Statutom, u slučaju Grada Čakovca 19 članova.

Zamjenici gradonačelnika čiji je mandat u tijeku, nastavljaju s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata. Na sljedećim lokalnim izborima birati će se zamjenik sukladno novim odredbama Zakona i Statuta.

Ostalo

Nomotehnički je jasnije uređen tekst Statuta.

S obzirom da je do sada bilo pet izmjena i dopuna Statuta Grada Čakovca, pristupilo se donošenju novog Statuta Grada Čakovca.

Ujedno je izvršeno niz tehničkih zahvata u Statutu.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 28. siječnja 2021. do 27. veljače 2021.