Nacrt prijedloga Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2017.

0
1154

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. studenog 2016. do 18. studenog 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Temeljem članka 30. stavka 3 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 36/95, 109/95 – Uredba, 21/96 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04 – Uredba 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11, 144/12 i 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15 – u daljnjem tekstu ZKG), Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za: nerazvrstane ceste, javne površine i javnu rasvjetu i građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada.

Sukladno čl. 30. stavku 3 alineja 1 i 2, Program gradnje sadrži:

  • -opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja te za nabavu opreme;
  • iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Čakovca, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN RH 94/13) Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sastavni je dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sadrži:

  • opis poslova s procjenom troškova potrebnim za ostvarenje projekata gradnje građevina za gospodarenje otpadom,
  • iskaz financijskih sredstava po razdobljima potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. studenog 2016. do 18. studenog 2016.