Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022.

0
4401

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. prosinca 2017. do 14. siječnja 2018. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave sadrži najmanje sljedeće:

 1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave, uključujući ostvarivanje ciljeva,
 2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva,
 3. podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom,
 4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju,
 5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada,
 6. opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada,
 7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
 8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,
 9. popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana,
 10. organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom,
 11. rokove i nositelje izvršenja Plana.

Jedinica lokalne samouprave dužna je za prijedlog plana gospodarenja otpadom ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: nadležnog upravnog tijela)

Nadležno upravno tijelo, izdaje prethodnu suglasnost ako utvrdi da je prijedlog Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, usklađen s odredbama ovoga Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i Plana

Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave i o tome obavještava Agenciju.

Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, donosi se za razdoblje od šest godina, a njegove izmjene i dopune po potrebi.

Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave, objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Nacrt Plana i nacrt plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba objavljuje se radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.

Posredstvom medija Ministarstvo, odnosno jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb izvješćuju javnost o mjestu na kojem je nacrt Plana i nacrt plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave i Grada Zagreba dostupan te načinu i vremenu iznošenja mišljenja, prijedloga i primjedbi.

Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja ne može biti kraći od 30 dana od dana objave.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. prosinca 2017. do 14. siječnja 2018.