Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenju udrugama

0
1253

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. listopada 2016. do 15. studenog 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Predočenom se Odlukom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama za provođenje programa i projekata od interesa za Grad Čakovec.

Grad Čakovec je do sada dodjeljivao prostore na korištenje udrugama na temelju Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora (Sl. gl. Grada Čakovca 6/13, 7/14, 1/15), koja je donesena na temelju Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN RH 125/11, 64/15), kojim propisom nisu na poseban način uređeni kriteriji i mjerila za dodjelu prostora na korištenje samim udrugama.

GP Ekom d.o.o. Čakovec:
Poslovnim prostorima komercijalne naravi Ekom upravlja na način da ih daje u zakup putem javnog natječaja s početnim cijenama iz Odluke o zakupima Grada Čakovca jer imaju isti tretman kao i oni kojima neposredno upravlja Grad, a Ekom njima upravlja naprosto zato jer se nalaze u zgradama kojima on upravlja prema gradskim odlukama i jer se to pokazalo i kao najpraktičnije, konačno Ekom kao TD je i registriran, po djelatnostima, u tom smislu.

Sportski klubovi/udruge
Sportskim klubovima/udrugama klupske prostorije za obavljanje njihove registrirane djelatnosti, čije troškove u smislu Zakona o sportu u najvećem dijelu ionako snosi Grad Čakovec, se daju na korištenje uz naplatu prema početnim cijenama iz Odluke o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora i prema pojedinačnim Odlukama/Zaključcima koje donosi Grad Čakovec, bez provođenja javnog natječaja, svaki pojedinačni sklopljeni
Ugovor ima svoj zasebni predmet.
Ekom i inače vodi dvije različite evidencija poslovnih/uredskih/klupskih prostora.

GKP ČAKOM d.o.o., Mihovljan, Mihovljanska 10
Kod upravljanja prostorima za korištenje udrugama, primjenjuje Odluku o zakupu poslovnih prostora i korištenju drugih prostora.
Tijekom proteklih godina u praktičnoj primjeni propisa na temelju kojih su dodjeljivani prostori udrugama uočene su određene manjkavosti, a na državnoj razini su doneseni odgovarajući propisi, na temelju čega je utvrđena potreba izrade ove Odluke.
Ovom Odlukom jasno su razrađeni kriteriji, mjerila, postupci i uvjeti temeljem kojih će se dodjeljivati gradski prostori udrugama na korištenje.
Dodjela na korištenje korisnicima prostora vršit će se na njihov obrazloženi i dokumentirani zahtjev sukladno kriterijima utvrđenim ovom Odlukom.
Udruge su dužne za korištenje prostora plaćati naknadu u iznosu utvrđenom u Odluci o zakupu poslovnih prostora.
Udruge kao Korisnici prostora su dužni snositi sve troškove po osnovi korištenja (utrošak električne i toplinske energije, plina, vode, dimnjačarske usluge, postupanje s otpadom, komunalne i vodne naknade, radiotelevizijske pristojbe, telefona, interneta, pričuve, te troškove tekućeg i održavanja) prema ispostavljenim računima ili drugim vjerodostojnim ispravama.
Korisnici ne mogu prostor ili dio nekretnine koju su dobili na korištenje dati u podzakup odnosno na korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama, a svi pravni poslovi zaključeni suprotno ovim odredbama, smatraju se ništetnim.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. listopada 2016. do 15. studenog 2016.