Nacrt prijedloga Odluke i Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Čakovca za 2017.

0
1061

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2016. do 23. studenog 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Odredbama članka 10. do 13., Glava III. Dokumenti upravljanja državnom imovinom, Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13, 18/16) koji se temeljem odredbi Strategije upravljanja  i raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od 2013. – 2017. (NN 76/13), *napomena: u strategiji je navedeno da se načelo upravljanja imovinom u vlasništvu Države treba dosljedno i u cijelosti primjenjivati i na imovinu lokalnih jedinica te osigurati da lokalne jedinice u svojim dokumentima provode ciljeve  utvrđene strategijom, primjenjuje i na imovinu Grada Čakovca, propisano je koje dokumente upravljanja imovinom je dužan donijeti Grad Čakovec, a to su:

  1. Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom (u daljnjem tekstu: Strategija),
  2. Plan upravljanja imovinom,
  3. Izvješće o provedbi Plana upravljanja.

Dokumenti upravljanja imovinom objavljuju se u Službenom glasniku.

Strategijom razvoja Grada Čakovca za razdoblje do 2020. godine (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 3/2016), obuhvaćena je i usvojena je i Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Grada; točkom M 4.5.3. Strateškog cilja 4 Strategije razvoja, propisano je donošenje Plana upravljanja imovinom Grada Čakovca.

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Grada određuje srednjoročne ciljeve i smjernice upravljanja i raspolaganja gradskom imovinom uvažavajući gospodarske i razvojne interese Grada.

Preporuke Državnog ureda za reviziju, Područni ured Čakovec, broj Klasa: 041-01/15-10/7 od 11.siječnja 2016.: predlaže se donijeti godišnji plan upravljanja i raspolaganja imovinom kojim je potrebno odrediti kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom i provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije.

Uredbom o obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH (NN 24/14), propisan je sadržaj Plana.

Plan upravljanja određuje kratkoročne ciljeve i smjernice upravljanja imovinom, te provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije. Plan upravljanja se donosi za razdoblje od godine dana, najkasnije do 31.listopada tekuće godine za sljedeću godinu.

Izvješće o provedbi Plana upravljanja za prethodnu godinu dostavlja se Gradskom vijeću na usvajanje do 31. ožujka tekuće godine.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2016. do 23. studenog 2016.