Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Čakovec

0
149

Ovo savjetovanje je otvoreno od 7. veljače 2023. do 17. veljače 2023. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22, u daljnjem tekstu: Zakon) člankom 29. stavkom 1. propisano je da se sa poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže  na temelju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem (dalje u tekstu: Program) koji se donosi za područje jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba.

Programi se mogu mijenjati i dopunjavati na način koji je propisan za donošenje Programa.

 

Izmjeni i dopuni Programa raspolaganja pristupilo se zbog utvrđivanja zemljišta za povrat.

Dana 12. ožujka 2019. Grad Čakovec je primio očitovanje Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji, Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Odjela za imovinsko-pravne poslove, o površini od 68 j 1406 čhv poljoprivrednog zemljišta koje je potrebno predvidjeti za povrat, radi ispunjenja obveze iz rješenja Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji od 12. ožujka 2008.godine za davanje u zamjenu za imovinu oduzetu Franjevačkom samostanu u Čakovcu.

 

Dokumentacija potrebna za donošenje Programa propisana je Pravilnikom o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 98/22).

 

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države u smislu ovog Zakona predstavlja: zakup i zakup za ribnjake, zakup zajedničkih pašnjaka, zamjena, prodaja, prodaja izravnom pogodbom, davanje na korištenje izravnom pogodbom, razvrgnuće suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti.

 

Specifičnosti  za Grad Čakovec:

 

  1. Za pretežiti dio čestica koje su ušle u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske podaci Katastarskog operata i Zemljišnih knjiga nisu usklađeni,
  2. Zemljište određeno za povrat Crkvi čine:

-kčbr. 501, 502, 503, 504/1, 504/2, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513 i 517, sve u       k.o. Kuršanec, površine 44.111 m2, (Neusklađeno stanje Katastarskog operata i Zemljišnih

knjiga);

-kčbr. 623, 632, 633, 641, 655, 656, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 670, 672,       1186, 1193, 627/1 i 627/2, sve u k.o. Mihovljan, površine 58.831 m2,

-kčbr. 2443, 2444, 2445 i 2446, sve u k.o. Novo Selo Rok, površine 6.211 m2,

-kčbr. 183, k.o.Štefanec, površine 141.137 m2 i

-kčbr. 792/3 i 792/4, obje u k.o.Totovec, površine 145.031 m2 .

Ovim zemljištem raspolagati će se prema odredbi članka 31. stavak 2. Zakona, na način da će se isto javnim natječajem dati u zakup na rok do pet godina, s mogućnošću produljenja odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu ili do privođenja tog zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom.

Programom su obuhvaćene čestice javnog vodnog dobra (na kojima se nalazi pojas vodotoka).
Pojas vodotoka Zvir nalazi se na dijelu kčbr.1751/2 k.o. Mihovljan i zauzima manji dio površine čestice. Na dijelu kčbr.1144/3 k.o. Žiškovec nalazi se pojas vodotoka Kozlovica i zauzima manji dio površine čestice. Pojas vodotoka Grabernica nalazi se na dijelu kčbr.26/2, k.o.Krištanovec i zauzima manji dio površine čestice.
Ovim česticama raspolagat će se na način da će se iste javnim natječajem dati u zakup, u dijelu površine koja će se utvrditi s Hrvatskim vodama d.o.o., sukladno odredbama Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21) i „Smjernicama za definiranje obuhvata vodnih građevina i kriterija za određivanje granica vodnog dobra“, izdanje Hrvatske vode i Hrvatska elektroprivreda, iz svibnja 2020.godine.

Dio zemljišta iz obuhvata Programa nalazi se u području ekološke mreže, i to kčbr. 431, 635 i 323, sve u k.o. Šandorovec.

Preuzimanje svih priloga [Preuzimanje .ZIP]

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 7. veljače 2023. do 28. veljače 2023.