Nacrt Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2016. / 2017.

0
1549

Ovo savjetovanje je otvoreno od 1. srpnja 2016. do 5. srpnja 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

U skladu sa člankom 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014), jedinica lokalne i područne samouprave može utvrditi šire javne potrebe u osnovnom školstvu, za koje sredstva osigurava u svom proračunu.

Produženi boravak utvrđen je kao javna potreba za čiju se provedbu sredstva mogu osigurati u proračunu jedinica lokalne samouprave. Produženi boravak oblik je neposrednog odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave (od prvog do četvrtog razreda) s organiziranim boravkom, prehranom i učenjem u prostorima škole nakon završetka ili prije početka nastave. Ovaj program predstavlja prijelazni oblik rada k cjelodnevnom odgojno-obrazovnom radu.

Broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka određuje se Pravilnikom o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN RH 124/09 i 73/2010) u skladu s kojim svaka skupina ima od 14 do 28 učenika. Prema Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN RH 63/08 i 90/10), optimalan broj učenika u skupini je 20.

Radne obveze učitelja u produženom boravku definirane su člankom 11. Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN RH 34/2014, 40/2014, 103/2014), u skladu s kojim učitelji koji imaju ugovor o radu za rad u produženom boravku ostvaruju neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima u sklopu 25 sati tjedno (sat po 60 minuta), tijekom kojeg obavljaju poslove pomoći u učenju i provedbe organiziranog slobodnog vremena, te dodatni rad, dopunsku nastavu i izvannastavne aktivnosti.

Radne obveze učitelja u produženom stručnom postupku, koji provodi COO Čakovec, propisuje članak 12. spomenutog Pravilnika, prema kojem učitelji koji rade u programu produženog stručnog postupka ostvaruju neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama u razvoju u sklopu 25 nastavnih sati tjedno te obavljaju poslove pomoći u učenju – izvode edukacijsko-rehabilitacijske programe i postupke, provođenje organiziranog slobodnog vremena, vođenje kreativnih radionica, a mogu izvoditi i izvannastavne aktivnosti.

Sukladno s predloženom Odlukom, sufinanciranje ukupnih troškova potrebnih za voditelje produženog boravka (učitelja) vršit će se, uzevši u obzir proračunske mogućnosti Grada Čakovca, tijekom svih 12 mjeseci godišnje (1. 9. 2016. – 31. 8. 2017.) za voditelje koji od ranije sa školama imaju sklopljene ugovore o radu na neodređeno vrijeme, dok će se za voditelje produženog boravka koji sa školama imaju sklopljene ugovore o radu na određeno vrijeme sufinanciranje vršiti tijekom 10 mjeseci godišnje, odnosno za vrijeme trajanja nastavne godine (1. 9. 2016. – 30. 6. 2017.) jer je svrha produženog boravka neposredni rad s djecom koji se odvija upravo za vrijeme nastavne godine.

Prepoznavši vrijednost programa produženog boravka, Grad Čakovec od 2004. godine sufinancira produženi boravak u I., II. i III. osnovnoj školi Čakovec te u Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec.

Sufinanciranje produženog boravka predstavlja povećanje postojećega državnog pedagoškog standarda u osnovnim školama.

Za kvalitetno provođenje programa produženog boravka potrebno je:

 • Postojanje slobodnog prostora u školi za održavanje ovog programa,
 • Zapošljavanje voditelja programa produženog boravka (učitelja razredne nastave i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila),
 • Postojanje mogućnosti pripreme odnosno organizacije prehrane za učenike,
 • Postojanje službe u školi koja obavlja administrativno-tehničke i pomoćne poslove
 • Utvrđivanje kriterija sufinanciranja programa produženog boravka.

 

OSNOVNI PODACI O ORGANIZACIJI I PROVEDBI PRODUŽENOG BORAVKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016. / 2017.

U skladu s postojećim prostornim mogućnostima i iskazanim interesom djece i roditelja, produženi je boravak ponuđen roditeljima u I., II. i III. osnovnoj školi Čakovec te u Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec pa je Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove Grada Čakovca od osnovnih škola zatražio podatke potrebne za planiranje i provođenje produženog boravka u navedenim školama u školskoj godini 2016./2017.

SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE  PRODUŽENOG BORAVKA UŠKOLSKOJ GODINI 2016. / 2017. 

            Na osnovi podataka o iskazanom interesu djece i roditelja za pohađanje programa produženog boravka u školskoj godini 2016./2017., koje su škole dostavile Gradu Čakovcu do kraja nastavne godine 2015./2016., izvršena je procjena potrebnih sredstava za ovaj program za sljedeću školsku godinu.

Školska godina traje od 1. rujna tekuće do 31. kolovoza sljedeće godine, a nastavna godina 2016./2017. traje od 5. rujna 2016. do 14. lipnja 2017. godine, što je određeno Odlukom ministra znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2016./2017. (NN 31/2016).

Na osnovi podataka iz tablice 2 može se procijeniti da je za provođenje produženog boravka u navedenim školama (u I., II. i III. osnovnoj školi Čakovec te u Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec) u školskoj godini 2016./2017. u proračunu Grada Čakovca potrebno osigurati ukupno 595.125,00 kuna. Spomenuti iznos predstavlja procjenu jer tijekom školske godine može doći do povećanja ili smanjenja broja učenika koji pohađaju program, privremenog nepohađanja u slučaju bolesti učenika i sl., što može utjecati i na iznose sufinanciranja roditelja i Grada Čakovca.

Odlukom o sufinanciranju programa produženog boravka školskoj godini 2016./2017. utvrđuju se kriteriji, način organizacije i provedbe ovog programa, uvjeti koje moraju ispunjavati voditelji programa (učitelji), način izvješćivanja škola o ostvarenim prihodima i rashodima, iznosi, način i razdoblje sufinanciranja programa za roditelje (korisnike) i za Grad Čakovec.

Predloženom se Odlukom roditeljima (skrbnicima) iz obitelji iz kojih više djece pohađa produženi boravak nastoji olakšati sufinanciranje programa. U skladu sa člankom 10. Prijedloga Odluke o sufinanciranju programa produženog boravka u školskoj godini 2016./2017., mjesečni iznos sufinanciranja programa umanjuje se roditeljima (korisnicima) iz čijih obitelji više djece pohađa produženi boravak. Ako iz određene obitelji dva učenika (dvoje djece) pohađaju produženi boravak, iznos sufinanciranja programa za drugog učenika (drugo dijete) umanjuje se za 150 kuna mjesečno; ako program pohađaju tri učenika iz iste obitelji, iznos sufinanciranja za trećeg učenika (treće dijete) umanjuje se za 200 kuna mjesečno, a za četvrto i svako daljnje dijete iznos se umanjuje za 300 kuna mjesečno.

KRITERIJI SUFINANCIRANJA PROGRAMA PRODUŽENOG BORAVKA

Za školsku godinu 2016./2017. predlažu se sljedeći kriteriji sufinanciranja programa produženog boravka u osnovnim školama:

 • Produženi boravak organizira se za učenike razredne nastave (1. – 4. razred) osnovnih škola
 • Grad Čakovec sufinancira produženi boravak u skladu s podacima osnovnih škola o broju učenika prijavljenih za sudjelovanje u ovom programu i ovisno o proračunskim mogućnostima
 • U slučaju velikog broja prijavljenih učenika po pojedinoj školi, prednost pri upisu u produženi boravak imaju učenici s prebivalištem na području Grada Čakovca, učenici s oba zaposlena roditelja te učenici 1. i 2. razreda
 • Veličinu skupina u produženom boravku potrebno je prilagoditi prostornim mogućnostima, Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/2010) i Pravilniku o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 124/09 i 73/2010)
 • Radni odnos voditelja odnosno učitelja u produženom boravku osnovne škole usklađuju s važećim propisima kojima se uređuju prava i obveze zaposlenih u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama (Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonom o radu, Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi i dr.
 • Mjesečni iznos sufinanciranja produženog boravka za roditelje (korisnike) koji imaju prebivalište na području Grada Čakovca je 600 kuna po učeniku
 • Mjesečni iznos sufinanciranja produženog boravka za roditelje (korisnike) koji nemaju prebivalište na području Grada Čakovca je 1.200 kuna po učeniku
 • Roditelji učenika (korisnika) Centra za odgoj i obrazovanje nisu dužni sufinancirati produženi boravak jer se njihov udio sufinancira iz drugih izvora (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo socijalne politike i mladih i dr.)
 • Roditeljima (korisnicima) iz čijih obitelji više učenika (djece) pohađa produženi boravak umanjuje se mjesečni iznos sufinanciranja, i to:
 • za drugo dijete 150,00 kuna mjesečno
 • za treće dijete 200,00 kuna mjesečno
 • za četvrto i svako daljnje dijete 300,00 kuna mjesečno
 • Roditelji (korisnici) produženi boravak sufinanciraju tijekom trajanja nastavne godine (rujan 2016. – lipanj 2017.) isključivo u prethodno navedenim iznosima, a Grad Čakovec produženi boravak sufinancira tijekom dvanaest (12) mjeseci školske godine 2016./2017. (1. 9. 2016. – 31. 8. 2017.) za voditelje programa koji imaju ugovor o radu na neodređeno vrijeme, te za deset (10) mjeseci školske godine (1. 9. 2016. – 30. 6. 2017.) za voditelje programa koji imaju ugovor o radu na određeno vrijeme uzevši u obzir da se program izvršava tijekom razdoblja boravka učenika u školi, odnosno tijekom trajanja nastavne godine
 • Škole su Gradu Čakovcu dužne dostavljati mjesečna izvješća o ostvarenim prihodima i rashodima za produženi boravak u prethodnome mjesecu te zahtjev za sufinanciranje, izrađen na temelju navedenih izvješća, s iznosom koji se potražuje od Grada Čakovca
 • Na temelju dostavljenih mjesečnih izvješća i zahtjeva za sufinanciranje škola, Grad Čakovec tijekom školske godine, dakle od 1. 9. 2016. do 31. 8. 2017. godine, školama dostavlja sredstva potrebna za sufinanciranje bruto osobnog dohotka za voditelje produženog boravka (učitelje) koji sa školama od ranije imaju sklopljene ugovore o radu na neodređeno vrijeme te od 1. 9. 2016. do 30. 6. 2017. za voditelje koji sa školama imaju sklopljene ugovore o radu na određeno vrijeme
 • Grad Čakovec mjesečno od rujna 2016. do lipnja 2017. školama doznačuje sredstva za naknadu kuharu (600 kuna po skupini mjesečno) i manipulativne troškove (375 kuna po skupini mjesečno)

Moguća povećanja iznosa za sufinanciranje troškova produženog boravka ovise o mogućnostima proračuna Grada Čakovca

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 1. srpnja 2016. do 5. srpnja2016.