Nacrt Odluke o izmjenama komunalnih odluka

0
1247

Ovo savjetovanje je otvoreno od 26. travnja 2016. do 3. svibnja 2016. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

a) Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
Sukladno čl. 9 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN RH 85/15) izvršene su izmjene Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti. Prema navedenom članku predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom može produžiti radno vrijeme ugostiteljskih objekata, uz propisivanje uvjeta koji moraju biti ispunjeni za rad ugostiteljskog objekta u produženom radnom vremenu. Radi se o objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“. Sukladno tome briše se i stavak 2 članka 13. Odluke.

b) Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju i održavanju naselja
Predočenim izmjenama i dopunama Odluke detaljnije se uređuje izgled i  zamjena natpisih ploča te ovlasti komunalnog redara glede reklamnih ploča.
Dodala se odredba koja zabranjuje trgovinu u pokretu na javnim površinama.
U čl. 8 i 31 izvršeno je usklađenje sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu.
Sukladno čl. 14. stavku 3 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN RH 85/15), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može propisati vanjski izgled ugostiteljskih objekata u kiosku, nepokretnom vozilu, priključnom vozilu, šatoru, na klupi, na kolicima i sličnim napravama opremljenima za pružanje ugostiteljskim usluga na javnim površinama. Sukladno tome usklađen je čl. 36. Odluke.
Detaljnije se opisuje postavljanje kioska na području Grada Čakovca, uređivanje i održavanje oglasnih ploča i stupova te odvoz krupnog otpada.
Sukladno Prekršajnom zakonu usklađena je novčana kazna s 300,00 na 500,00 kuna. (NN RH 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15).

c) Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o upravljanju grobljem
Sukladno čl. 13. stavku 2 Zakona o grobljima (NN RH 19/98 i 50/12) protiv Rješenja kojim uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu, zainteresirana osoba može izjaviti žalbu nadležnom tijelu za komunalne poslove jedinice lokalne samouprave, a ne nadležnom upravnom odjelu Međimurske županije putem uprave groblja.

d) Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova
Uz čl. 1 i 2 Odluke:
Preciznije je određeno zbog Mišljenja Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja KLASE: 363-01/15-02/60, URBROJ: 531-04-1-2-2-15-2, da cjenik dimnjačarskih usluga određuje isporučitelj dimnjačarskih usluga uz pribavljenu prethodnu suglasnost gradonačelnika.
Sukladno tome, briše se i čl. 26. Odluke.

e) Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zelenim površinama
U članku 31. Odluke o zelenim površinama (Sl. gl. Grada Čakovca 5/15) u prvom retku umjesto broja 300,00 sukladno Prekršajnom zakonu (NN RH 107/07, 39/13,  157/13 i 110/15) potrebno je promijeniti novčanu kaznu sa 300.00 na 500,00 kuna te sukladno Zakonu izbrisati stavak 1 članka 32.
Članak 9. Odluke potrebno je uskladiti sa odredbom čl. 16. stavak 1 Zakona o komunalnom gospodarstvu po kojemu komunalni redar u provođenju komunalnog reda ovlašten je rješenjem narediti fizičkim ili pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda, izricati mandatne kazne i predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

f) Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o parkiranju i zaustavljanju vozila
Uz čl. 1. Odluke:
Briše se čl. 23. st 3. Odluke sukladno Presudi Vrhovnog suda RH Broj: Usoz-164/2012-6. Prema presudi Vrhovnog suda rezervacija parkirališnih mjesta može se omogućiti točno određenim kategorijama tijela koja obnašaju javnu vlast odnosno javne funkcije. Stoga je potrebno ili dobro razraditi kriterije i popisati pravne osobe ili s obzirom da se tim poslovima bavi GKP Čakom d.o.o. izbrisati taj stavak kao što je predloženo.
Uz čl. 2 Odluke:
Prema navođenju Policijske uprave Međimurske,  u članku  30. st. 1. potrebno je iza riječi „vozila“ upisati riječi „iz čl. 5. st. 1. toč. 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama“.
Izbrisana je riječ „komunalni redar“ tako da premještanje, blokiranje i deblokiranje nepropisno parkiranih vozila s prometnih površina, određuje ovlaštena osoba Policijske uprave Međimurske i prometni redar, a ne komunalni.
Uz čl. 3. Odluke:
Prema navođenju Policijske uprave Međimurske umjesto riječi „Tehnički neispravna, neregistrirana i vozila bez tablica“ upisuju se riječi „dotrajala, oštećena i napuštena vozila“
Uz članak 4. Odluke:
U slučajevima iz čl. 5 i 7. Odluke ne naplaćuje se člankom navedena novčana kazna.
Uz članak 5. Odluke:
Stavak je suvišan.

g) Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom redu
Iz članka 7. stavka 1 Odluke izbačene su odredbe koje nisu predmet Odluke o komunalnom redu, a iz zadnjeg stavka istog članka izbačene su odredbe koje nisu u nadležnosti komunalnog i prometnog redarstva.

h) Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o agrotehničkim mjerama i mjeramaza uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
Predočenu Odluku potrebno je uskladiti sa Prekršajnim zakonom (NN RH 107/07, 39/13, 157/13, 110/15).
Ujedno je promijenjen naziv Ministarstva.

i) Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
Predočenu Odluku potrebno je uskladiti sa Prekršajnim zakonom (NN RH 107/07, 39/13, 157/13, 110/15).
Ujedno je u čl. 1. dodana odredba da se Odluka ne primjenjuje na pse koje drže HGSS, carina, JVP, lovačke pse za vrijeme lova te pse vodiče.

j) Nacrt Odluke o izmjenama Odluke o državnju stoke i peradi
Predočenu Odluku potrebno je uskladiti sa Prekršajnim zakonom (NN RH 107/07, 39/13, 157/13, 110/15).

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 26. travnja 2016. do 3. svibnja 2016.