Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza

0
4594

Ovo savjetovanje je otvoreno od 16. siječnja 2019. do 28. siječnja 2019. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Zakonom o porezu na dohodak (NN 115/16 i 106/18) utvrđena je obveza plaćanja paušalnog poreza na dohodak za fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima. Odluku o visini paušalnog poreza donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave. Visina poreza ne može biti manja od 150,00 niti veća od 1.500,00 kuna. Odluka se može mijenjati do 15. prosinca tekuće godine, a primjenjuje se od 01. siječnja slijedeće godine i dostavlja se  Poreznoj Upravi u roku 8 dana od dana njezina donošenja. Iznimno, odluka za 2019. godinu donosi se najkasnije do 31. siječnja 2019. godine, s obvezom dostave Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače 2019. godine.

Temeljem Zakona donesen je i Pravilnik o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (NN 1/19) u kojem su propisani kriteriji po kojima će predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom propisati visinu paušalnog poreza na dohodak i djelatnosti koji se mogu paušalno oporezivati, visina i način utvrđivanja godišnjeg paušalnog dohotka, godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, rokovi plaćanja poreza, evidencije i izvješća, te druge odredbe bitne za provedbu paušalnog oporezivanja.

Navedenim Pravilnikom propisano je da se Odluka predstavničkog tijela primjenjuje za   djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području te jedinice lokalne samouprave, neovisno o prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika. Odlukom se utvrđuje godišnja visina paušalnog poreza po krevetu, po smještajnoj jedinici u kampu i po smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj (za Grad Čakovec primjenjivo je samo utvrđivanje paušalnog poreza po krevetu). Iznos godišnjeg paušalnog poreza uvećava se za prirez porezu na dohodak, sukladno Odluci o lokalnim porezima pojedine jedinice lokalne samouprave.

Ukoliko predstavničko tijelo ne donese odluku u propisanom roku, visina paušalnog poreza na dohodak određuje se u iznosu od 750,00 kuna.

Do ove godine iznos godišnjeg paušalnog poreza po krevetu izračunavao se na način da se utvrđeni iznos za područje cijele države u iznosu od 300,00 kuna godišnje po krevetu dodatno korigirao sukladno Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i razvrstavanju naselja u turističke razrede (NN 122/09, 9/10-ispravak, 61/10, 82/10, 36/11, 89/11 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13, 126/15, 15/16-ispravak, 54/16, 113/16, 26/17, 61/17, 72/17, 78/17) gdje su naselja (općine i gradovi u RH) bila podijeljena u 4 razreda (A, B, C i D), obzirom na utvrđeni stupanj razvoja turizma. Grad Čakovec, kao jedinica lokalne samouprave, imao je oznaku D (s koeficijentom korekcije 0,5), ali je sam grad Čakovec imao oznaku A (s koeficijentom 1,0), dok su naselja Mačkovec i Ivanovec imala oznaku C (s koeficijentom 0,7) te se godišnji paušalni porez po krevetu  na području Čakovca utvrđivao u iznosu od 300,00 kuna, dok je na području Mačkovca i Ivanovca iznosio 210,00 kuna po krevetu godišnje. U ostalim naseljima na području Grada Čakovca porez je iznosio 150,00 kuna po krevetu godišnje.

Izmjenama propisa koji se primjenjuju od 01.01.2019. godine navedene korekcije paušalnog iznosa poreza su ukinute, a jedinice lokalne samouprave imaju mogućnost da same za svoje administrativno područje odluče o visini paušalnog godišnjeg poreza na dohodak od djelatnosti iznajmljivanja putnicima i turistima. Godišnja obveza paušalnog poreza utvrđuje se prema iznosu utvrđenog poreza po krevetu i broju kreveta koji se iznajmljuju (maksimalno do 20 kreveta).

Godišnji paušalni dohodak, godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak utvrđuju se poreznim rješenjem. Rješenje donosi nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika. Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, u visini ¼ godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje.

Prihod Grada je prihod koji ostvari iznajmljivač – porezni obveznik s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području Grada, bez obzira gdje se  nalazi objekt koji se iznajmljuje. (Ukoliko se npr. objekt nalazi na jadranskoj obali, a vlasnik ima prebivalište ili uobičajeno boravište u Čakovcu, godišnji paušalni porez utvrdit će se sukladno Odluci o visini paušalnog poreza jedinice gdje se objekt nalazi, ali će prihod od poreza na dohodak i pripadajući prirez biti prihod Grada Čakovca).

Tijekom 2018. godine ostvareno je od iznajmljivanja na području Grada Čakovca ukupno 200.825,94 kuna poreza na dohodak i prireza, od čega je (sukladno propisanoj raspodjeli prihoda od poreza na dohodak) Gradu Čakovcu pripalo 133.092,96 kuna (podatak za 2017. iznosi 102.015,37 kuna, a za 2016. 103.027,82 kune).

Prema do sada dostupnim informacijama o iznosima paušalnog poreza na području drugih jedinica lokalne samouprave na području države, većina je zadržala dosadašnju razinu iznosa poreza (čak i na području jadranske obale, gdje su prihodi od te djelatnosti mnogo značajniji i utječu značajno na fiskalnu snagu jedinice; obrazloženje o zadržavanju iste razine iznosa poreza za 2019. temelji se, između ostalog i na već donesenim cjenicima iznajmljivača za ovu godinu, pri čemu bi povećanje iznosa paušalnog poreza palo na teret samog iznajmljivača).

U želji da se djelatnost iznajmljivanja privatnih smještajnih kapaciteta putnicima i turistima na području Grada Čakovca i dalje odvija po uvjetima kakvi su za iznajmljivače bili i do sada, predlaže se da iznos paušalnog poreza na dohodak ostane na razini dosadašnjeg – 300,00 kuna po krevetu godišnje (obzirom da se djelatnost iznajmljivanja na području Grada Čakovca odvija uglavnom na području samog grada, usporedna visina poreza iz prethodnog razdoblja je visina od 300,00 kuna). Prijedlog podržavaju i Turistička zajednica Međimurske županije i Turistička zajednica Grada Čakovca.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 11. studenog 2018 . do 10. prosinca 2018.