Nacrt prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Čakovca za 2020.

0
4242

Ovo savjetovanje je otvoreno od 13. studenog 2019. do 02. prosinca 2019. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Dana 24. ožujka 2019. na snagu je stupio novi Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN RH 29/19 – u daljnjem tekstu Zakon), a koji u članku 5. propisuje da je sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz proračuna jedinica lokalne samouprave, dužna osigurati jedinica samouprave, u iznosu koji se određuje u proračunu jedinice samouprave za svaku godinu za koju se proračun donosi, s tim da visina sredstava po jednom članu predstavničkog tijela jedinice samouprave godišnje ne može biti određena u iznosu manjem od 5.000,00 kuna u predstavničkom tijelu županije i velikoga grada.

Člankom 6. navedenoga Zakona, propisano je da pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice samouprave imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u predstavničkom tijelu jedinice samouprave i nezavisni vijećnici.

Nadalje, člankom 7. Zakona, propisano je da se sredstva za financiranje iz proračuna, raspoređuju na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog vijećnika u Gradskom vijeću tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta u Gradskom vijeću prema konačnim rezultatima izbora za članove Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno članku 9. Zakona.

Odluku o raspoređivanju sredstava iz proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sukladno članku 10. Zakona raspoređena sredstava doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

U Gradskom vijeću Grada Čakovca koje broji 21 član, mandate je dobilo 11 političkih stranaka i 1 kandidat liste grupe birača:

 • Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP – 7 člana
 • Hrvatska seljačka stranka – HSS – 1 člana
 • Hrvatska stranka umirovljenika – HSU – 1 člana
 • Međimurski demokratski savez – MDS – 1 član
 • Hrvatski laburisti – 1 člana
 • Hrvatska narodna stranka – HNS – 4 člana
 • Hrvatska socijalna liberalna stranka – HSLS – 1 član
 • Reformisti – 1 član
 • Hrvatska demokratska zajednica – HDZ – 1 člana
 • Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku – 1 član
 • Živi zid – 1 član
 • Kandidat liste grupe birača – 1 član

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 13. studenog 2019. do 02. prosinca 2019.