Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022.

0
89

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. svibnja 2022. do 17. svibnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Sukladno članku 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN HR 68/18, 110/18 i 32/20), Program održavanja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu te se donosi istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave, a objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

Program održavanja komunalne infrastrukture izrađuje se i donosi u skladu s predvidivim i raspoloživim sredstvima i izvorima financiranja, a njima se određuju:

– opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima i

– iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa definira se održavanje komunalne infrastrukture u 2022. godini na području Grada Čakovca za slijedeće komunalne djelatnosti:

 1. održavanje nerazvrstanih cesta
 2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
 4. održavanje javnih zelenih površina
 5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
 6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja
 7. održavanje čistoće javnih površina
 8. održavanje javne rasvjete.

 

Programom se utvrđuju:

 • poslovi održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
 • iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa
 • izvori financiranja
 • opis i opseg poslova

 

Prikaz izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022. u usporedbi s Programom održavanja komunalne infrastrukture, donesenog na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca 8. prosinca 2021.:

 

U 2022. godini održavanje komunalne infrastrukture Programom u Gradu Čakovcu obuhvaća:

( skraćenice; KN – komunalna naknada, KD – komunalni doprinos)

Redni br. Opis radova PLAN 2022. IZMJENA 2022. IZVORI FINANCIRANJA IZNOS FINANCIRANJA
1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
A101801 Nerazvrstane ceste 5.000.000,00 52 – Ostale pomoći 3.950.000,00
4.950.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 1.000.000,00
A101802 Sanacija poljskih puteva 300.000,00 300.000,00 43 – Ostali prihodi za  posebne namjene (KN,KD, ostalo) 300.000,00
A101803 Sanacija parkirališta 100.000,00 150.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 150.000,00
A101815 Zimska služba 200.000,00 200.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 200.000,00
A101824 Trošak stanice za tehnički pregled 72.000,00 72.000,00 52 – Ostale pomoći 72.000,00
  UKUPNO 1. 5.672.000,00 5.672.000,00 5.672.000,00
2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA
A101803 Sanacija nogostupa 100.000,00 150.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 150.000,00
A101805 Strojno čišćenje 125.000,00 125.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 125.000,00
UKUPNO 2. 225.000,00 275.000,00             275.000,00
3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA
A101827 Sanacija kanala oborinskih voda 200.000,00 200.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 200.000,00
A101803 Sanacija i čišćenje slivnika 50.000,00 100.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 100.000,00
  UKUPNO 3. 250.000,00 300.000,00 300.000,00
4. ODRŽAVANJE JAVNIH  ZELENIH POVRŠINA
A101805 Održavanje javnih zelenih površina 4.325.000,00 4.325.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 4.325.000,00
A101805 Održavanje javnih zelenih površina – mjesni odbori 250.000,00 350.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 350.000,00
A101821 Perivoj Zrinskih 200.000,00 100.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 200.000,00
  UKUPNO 4. 4.775.000,00 4.775.000,00 4.775.000,00
5. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE
A101806 Održavanje i nabava urbane opreme 1.000.000,00 900.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 900.000,00
A101834 Interventni radovi 300.000,00 275.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 275.000,00
A101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita 300.000,00 300.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 300.000,00
A101809 Fizička i tehnička zaštita javnih površina 300.000,00 300.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 300.000,00
A101813 Radovi po nalogu komunalnog redarstva 100.000,00 100.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 100.000,00
A101816 Prevencija – promet i Vijeće 460.000,00 460.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 350.000,00
52 – Ostale pomoći 110.000,00
A101817 Osiguranje imovine – izvan ugovorna odgovornost na javnim površinama 26.000,00 26.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 26.000,00
A101818 Oprema za komunalno i prometno redarstvo 50.000,00 50.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 50.000,00
A101819 Gradski prijevoz 50.000,00 50.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 50.000,00
A101831 Javni radovi – troškovi plaća 0,00 590.782,00 52 – Ostale pomoći 590.782,00
A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija 530.000,00 530.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 530.000,00
  UKUPNO 5. 3.116.000,00 3.581.782,00 3.581.782,00
6. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA  
A101805 Strojno čišćenje 300.000,00 300.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 300.000,00
A101805 Sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpadaka sa zelenih i javnih površina 850.000,00 850.000,00 71 – Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 50.000,00
43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 800.000,00
A101805 Čišćenje snijega 150.000,00 150.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 150.000,00
  UKUPNO 6. 1.300.000,00 1.300.000,00  

 

1.300.000,00
7. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
A101807

 

 

Održavanje i trošak javne rasvjete
Energija 550.000,00 550.000,00  43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 550.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 220.000,00 220.000,00  43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 220.000,00
A101812 Iluminacija Grada 300.000,00 300.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 300.000,00
A101837 Modernizacija javne rasvjete 1.416.000,00 1.416.000,00 43 – Ostali prihodi za posebne namjene (KN,KD, ostalo) 1.416.000,00
UKUPNO 7. 2.486.000,00 2.486.000,00 2.486.000,00
 

 

UKUPNA REKAPITULACIJA  

 

 

OPIS RADOVA PLAN 2022. IZMJENA 2022. IZVORI FINANCIRANJA IZNOS FINANCIRANJA
1. Održavanje nerazvrstanih cesta 5.672.000,00 52 4.072.000,00
5.672.000,00 43 1.600.000,00
2. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 225.000,00 275.000,00 43 275.000,00
3. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda 250.000,00 300.000,00 43 300.000,00
4. Održavanje javnih zelenih površina 4.775.000,00 4.775.000,00 43 4.775.000,00
5. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene 3.116.000,00 3.581.782,00 43 3.471.782,00
52 110.000,00
6. Održavanje čistoće javnih površina 1.300.000,00 1.300.000,00 43 1.250.000,00
71 50.000,00
7. Održavanje javne rasvjete 2.486.000,00 2.486.000,00 43 2.486.000,00
UKUPNO 17.824.000,00 18.389.782,00 18.389.782,00

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. svibnja 2021. do 17. svibnja 2022.