Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022.

0
189

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. svibnja 2022. do 17. svibnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Grad Čakovec na prijedlog Zajednice sportskih udruga Čakovca utvrđuje javne potrebe u sportu i za njihovo ostvarivanje osigurava financijska sredstva u Proračunu.

Program javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022. godinu donesen je na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Čakovca održanoj 8. prosinca 2021. godine temeljem čega je Zajednica sportskih udruga Čakovca provela Javni poziv korisnicima proračuna Zajednice sportskih udruga Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022. godinu.

Temeljem Rezultata Javnog poziva Zajednice od 6. travnja 2022. godine (Ur. broj: 46/2022) te temeljem podmirenih financijskih obveza Grada prema Zajednici iz 2021., predlaže se donošenje Odluke o izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Čakovca za 2022., koje se odnose na raspodjelu sredstava po sljedećim aktivnostima:

 

  1. Zajednica sportskih udruga Čakovca

 

Naziv aktivnosti Plan Povećanje/

smanjenje

1. Izmjene i dopune
Redovna djelatnost klubova 380.000,00 45.000,00 425.000,00
Troškovi poslovanja ZSU 175.000,00 70.000,00 245.000,00
Troškovi stručnog rada 600.000,00 130.000,00 730.000,00
Troškovi korištenja dvorana 320.000,00 195.000,00 515.000,00
Sportske aktivnosti mlađih kategorija 150.000,00 50.000,00 200.000,00
Sufinanciranje vrhunskih sportaša 36.000,00 0 36.000,00
Korištenje sportskih objekata 2.000.000,00 -500.000,00 1.500.000,00
Olimpijski ciklus 0,00 200.000,00 200.000,00

 

 

  1. Izdaci za rekreaciju i sport – ostali

 

Naziv aktivnosti Plan Povećanje/

smanjenje

1. Izmjene i dopune
Zakupnine i najamnine 12.000,00 0,00 12.000,00
Tekuće donacije – ZSU 70.000,00 20.000,00 90.000,00
Tekuće donacije – Grad 60.000,00 0,00 60.000,00

 

 

  1. Sufinanciranje vrhunskog sporta

 

Naziv aktivnosti Plan Povećanje/

smanjenje

1. Izmjene i dopune
Tekuće donacije sportskim društvima 500.000,00 20.000,00 520.000,00

 

 

  1. Europski grad sporta

 

Naziv aktivnosti Plan Povećanje/

smanjenje

1. Izmjene i dopune
Tekuće donacije sportskim društvima 0,00 11.000,00 11.000,00

 

 

  1. Sport u mjesnoj samoupravi

 

Naziv aktivnosti Plan Povećanje/

smanjenje

1. Izmjene i dopune
MO Ivanovec 131.000,00 54.000,00 185.000,00
MO Kuršanec 68.000,00 0,00 68.000,00
MO Mačkovec 90.000,00 52.000,00 142.000,00
MO Mihovljan 114.480,00 18.320,00 132.800,00
MO Novo Selo na Dravi 50.000,00 0,00 50.000,00
MO Novo Selo Rok 90.000,00 12.000,00 102.000,00
MO Savska Ves 54.000,00 0,00 54.000,00
MO Krištanovec 68.000,00 -10.000,00 58.000,00
MO Žiškovec 25.000,00 0,00 25.000,00
MO Šandorovec 10.000,00 0,00 10.000,00
MO Totovec 60.500,00 -5.500,00 55.000,00
MO Štefanec 32.000,00 7.000,00 39.000,00
GK Jug 81.250,00 0,00 81.250,00
UKUPNO: 1.002.050,00

 

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. svibnja 2021. do 17. svibnja 2022.