Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023.

0
158

Temeljem članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23), Odluke o ostvarivanju naknada i usluga iz područja socijalne skrbi (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 9/22) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 1/21 i 2/22), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj ___. sjednici, održanoj dana _______ 2023. godine, donijelo

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti

Grada Čakovca za 2023.

Članak 1.

U Programu javnih potreba u socijalnoj zaštiti Grada Čakovca za 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 9/22 i 3/23 – u daljnjem tekstu: Program), mijenja se tablica u članku 2. te glasi:

                                    Naziv naknade/usluge Planirani iznos (eur)
 1. Naknada za troškove stanovanja   53.000,00
 2. Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobama   38.000,00
 3. Sufinanciranje pučke kuhinje   35.000,00
 4. Sufinanciranje socijalnog dućana       16.200,00
 5. Jednokratna novčana naknada socijalno ugroženim umirovljenicima i korisnicima osobne invalidnine 110.000,00
 6. Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja     2.000,00
 7. Darivanje socijalno ugroženih obitelji   13.500,00
 8. Sufinanciranje Centra PrInOS   17.830,05
 9. Sufinanciranje gerontodomaćica na području Grada Čakovca   13.500,00
  U K U P N O (eur) 299.030,05

 

Članak 2.

U članku 2. Programa umjesto iznosa „303.700,00“ upisuje se iznos „299.030,05“.

Članak 3.

Ostale odredbe Programa ostaju na snazi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 024-04/22-01/138

URBROJ: 2109-2-02-01-23-19

Čakovec, __________ 2023.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Josip Varga, v.r.

Preuzimanje (DOCX, Unknown)

Preuzimanje (DOCX, Unknown)