Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023.

0
92

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj 83/22) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca, broj 1/21, 2/22), Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj __. sjednici, održanoj _____________ 2023., donijelo sljedeću

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba
u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi, tradicijskoj kulturi i umjetnosti Grada Čakovca za 2023. godinu (Službeni glasnik Grada Čakovca 9/22, 3/23, u daljnjem tekstu: Program) u članku 3. postojeća tablica zamjenjuje se sljedećom tablicom:

NAZIV PLANIRANI IZNOS (€)
Centar za kulturu 977.622,18
Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec 1.171.552,90
Gradska zajednica kulture 101.849,17
Nakladnička djelatnost 14.421,00
Organizacija kulturno umjetničkih manifestacija, performansa i natjecanja 61.556,04
Promicanje kulture i umjetnosti te očuvanje kulturne i tradicijske baštine 75.000,00
Projekti i programi ustanova u kulturi 29.230,89
Sudjelovanje na smotrama i natjecanjima 25.000,00
Dan Grada Čakovca 29.093,01
Advent i doček Nove godine 20.000,00
Turistička zajednica grada Čakovca 350.000,00
Monografija „Povijest Grada Čakovca“ 8.000,00
Matica hrvatska Ogranak Čakovec 5.000,00
Zrinska garda Čakovec 5.000,00
Zrinski Art Festival 20.000,00
3FF festival alternativne glazbe 12.000,00
Međimurski festival „Ljubo Kuntarić“ 12.000,00
Mali MEF 1.500,00
Javne manifestacije od posebnog interesa za Grad 7.000,00
Sufinanciranje projekata i programa u mjesnoj samoupravi 23.196,06
UKUPNO 2.949.021,25

 

Članak 2.

U članku 4. Programa iznos „2.835.726,38 eura“ zamjenjuje se iznosom: „2.949.021,25 eura“.

Članak 3.

Ostale odredbe Programa ostaju na snazi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Čakovca.

KLASA: 024-04/22-01/142
URBROJ: 2109-2-02-23-18
Čakovec, ___________ 2023.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Josip Varga, v.r.

Preuzimanje (DOCX, 18KB)

Preuzimanje (DOCX, 15KB)