Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2022.

0
198

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. svibnja 2022. do 17. svibnja 2022. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Temeljem članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 68/18, 110/18 i 32/20), Program građenja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu istodobno s donošenjem proračuna jedinice lokalne samouprave.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa građenja komunalne infrastrukture određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi na području Grada Čakovca u 2022. Program se donosi u skladu s izvješćem o stanju u prostoru, potrebama uređenja zemljišta planiranog prostornim planom i planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima financiranja njezina građenja.

 

Programom se određuju:

 1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
 2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja
 3. građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati

Građevine komunalne infrastrukture su:

 1. Nerazvrstane ceste
 2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 3. Javna parkirališta
 4. Javne zelene površine
 5. Građevine i uređaji javne namjene
 6. Javna rasvjeta
 7. Groblja i krematoriji na grobljima
 8. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza

Program građenja sadrži:

 • iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti i poslova.
 • opis poslova s procjenom troškova potrebnim za ostvarenje projekata gradnje komunalne infrastrukture.

Program građenje sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbu stručnog nadzora i provedbe vođenje projekta građenja. Građenje komunalne infrastrukture financira se sredstvima iz komunalnog doprinosa, komunalne naknade, cijene kom. usluge, naknade za koncesiju, proračuna jedinice lokalne samouprave, fondova EU, iz ugovora, naknada i drugih izvora propisanih posebnim zakonom i donacija.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 12. svibnja 2021. do 17. svibnja 2022.