Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama

0
1222

Ovo savjetovanje je otvoreno od 16. kolovoza 2017. do 15. rujna 2017. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

Dana 20. rujna 2016., Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji dostavljeni su, sukladno odredbi čl. 79. st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12),  na nadzor zakonitosti opći akti s 20. sjednice Gradskog vijeća.

U postupku nadzora zakonitosti Pravilnika o uvjetima, kriterijima i postupku davanja u najam prostora i opreme u školskim ustanovama, prvenstveno radi pravilne i zakonite primjene, te razlučivanja pravnog posla najma od pravnog posla zakupa, Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, zatražio je očitovanje Ministarstva pravosuđa vezano uz pitanje određenja pravnog posla najma kao osnove za korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama, odnosno pitanje koja konkretna ovlaštenja ima najmoprimac u odnosu na sportsku dvoranu ili učionicu, te znači li primjerice naplata ulaznica za sportska natjecanja i cijene usluga za škole stranih jezika ili informatičkih radionica, koje se odvijaju u iznajmljenim učionicama, ubiranje plodova u smislu Zakona o obveznim odnosima koje spada u ovlaštenja pravnog posla zakupa, ali ne i najma.

Ministarstvo pravosuđa dostavilo je Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, 2. lipnja 2017. odgovor da je Zakonom o obveznim odnosima propisano da se ugovorom o zakupu obvezuje zakupodavac predati zakupniku određenu stvar na korištenje, a ovaj se obvezuje plaćati mu za to određenu zakupninu. Člankom 550. istog Zakona, propisano je da se ugovorom o najmu obvezuje najmodavac predati određenu stvar najmoprimcu na uporabu, a ovaj mu se obvezuje za to plaćati određenu najamninu.

Dakle, razlika između ugovora o zakupu i ugovora o najmu je da li se radi o predaji stvari na korištenje (ugovor o zakupu) ili na uporabu (ugovor o najmu), pri čemu je korištenje šiti pojama budući da obuhvaća uporabu i ubiranje plodova te je iz navedenog razvidno da se prostori koji omogućuju korisniku stjecanje prihoda obavljanjem djelatnosti daju u zakup.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 16. kolovoza 2017. do 15. rujna 2017.