Nacrt prijedloga Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2019.

0
4412

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. ožujka 2019. do 20. ožujka 2019. godine. Nakon isteka roka više neće biti moguće ispunjavati Obrazac za savjetovanja i pisati komentare na ovu temu.

U skladu sa člankom 7. st. 2. Uredbe Vlade Republike Hrvatske o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2019. (NN RH 2/19) i s točkom V. Odluke Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2019. godini (NN RH 2/19), Gradsko vijeće Grada Čakovca, koji je osnivač sedam (7) osnovnih škola, dužno je donijeti Odluku o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2019. godini u okvirima ukupnog minimalnog financijskog standarda osnovnog školstva utvrđenog u točki II. spomenute Odluke Vlade RH. Odlukom o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2019. godini utvrđuje se raspored sredstava po krajnjim korisnicima (osnovnim školama) i prioriteti kapitalnih ulaganja te prioriteti tekućeg i investicijskog održavanja.

Prema točki II. Odluke Vlade RH, obračun iznosa materijalnih i financijskih rashoda za 2019. godinu izvršen je prema podacima o visini ovih rashoda u 2018. godini, prema Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019. – 2021. i Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. – 2021.

Ukupni iznosi za materijalne i financijske rashode po osnovnim školama kojima je osnivač Grad Čakovec, iskazani u tablici 2 ove Odluke, određuju se uzimajući u obzir sredstva potrebna za podmirenje troškova za energente, broj učenika i veličinu prostora škola, uvažavajući pritom i specifičnosti pojedinih škola.

Ukupni iznosi za rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje i usluge tekućeg i investicijskog održavanja te za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, iskazani u tablicama 3 i 4 ove Odluke, određuju se na temelju obrazloženih zahtjeva koje osnovne škole krajem kalendarske (proračunske) godine dostavljaju Gradu Čakovcu.

Zahtjevi osnovnih škola sadržavaju potrebe za realizacijom aktivnosti koje se mogu svrstati u tekuće i investicijsko održavanje ili u proizvedenu dugotrajnu imovinu kao i potrebe za opremanjem škola u sljedećoj kalendarskoj odnosno proračunskoj godini. Dostavljeni se zahtjevi razmatraju te se nakon donošenja Odluke Vlade RH, kojom se određuju ukupni godišnji iznosi po pojedinoj vrsti rashoda (tablica 1 ove Odluke), u okvirima raspoloživih iznosa izrađuje prijedlog Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola za tekuću godinu.

Pozivamo Vas da se svojim komentarima i prijedlozima uključite u ovo Savjetovanje i pomognete nam da izmjeni Odluke pristupimo uzimajući u obzir Vaša razmišljanja.

Svoje prijedloge možete poslati ispunjavajući formular za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji možete poslati na adresu esavjetovanja@cakovec.hr

Jednako tako, možete se uključiti upisujući svoje prijedloge i ideje u obrazac za savjetovanje.

Po završetku Savjetovanja, svi pristigli prijedlozi bit će pregledani i razmotreni, sastavit će se Izvješće o usvojenim i odbijenim prijedlozima koji se tiču samog teksta Odluke i to izvješće bit će objavljeno na ovoj stranici.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 14. ožujka 2019. do 20. ožujaka 2019.